Nasze stanowisko ws. podniesienia „widełek” wynagrodzeń

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pani Anny Dalkowskiej z dnia 19 lutego 2020 r. – Znak: DLPK-III.4601.29.2019 – przekazujące do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów lub prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego przedstawiamy, co następuje: Projektowana zmiana dolnej wysokości wynagrodzeń zasadniczych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury w wysokości 2 600 złotych nie budzi zastrzeżeń i wpisuje się w realizowany od kilku lat postulat strony społecznej o dostosowywaniu dolnych granic wynagrodzeń zasadniczych w sądach i prokuraturach

Nasze propozycje: oddolna systemowa reforma sądów

W nawiązaniu do materiału prasowego: Prezes największego sądu w Polsce: chcemy pracować, ale brakuje ludzi – przedstawiamy poniżej wypowiedź udzieloną autorowi: W związku z wieloletnim zamrożeniem płac w sferze finansów publicznych oraz brakiem spójnego systemu nagradzania nasze płace zeszły do dramatycznego poziomu. Zdecydowana większość pracowników sądów, którzy nie są sędziami zarabiała bardzo mało. Uruchomiliśmy wiele działań by tę sytuację zmienić. W roku 2014 przeprowadziliśmy badania na dwóch reprezentatywnych apelacjach sądowych: warszawskiej i rzeszowskiej, z których wyłonił się obraz bardzo dużych dysproporcji płacowych. Wyniki wskazywały, że większość zarabia bliżej pensji minimalnej, jednak na tych

Uczestniczymy w konferencji EZA

W Lublinie w dniach 6-9.02.2020 r. w ramach Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) odbywa się konferencja pt.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w środowisku pracy (Psychosocial risk management in the work environment). Naszą organizację reprezentuje Przewodnicząca Edyta Odyjas, która wygłosi referat w panelu: Przepisy prawne regulujące kwestię bezpieczeństwa i zdrowia w pracy z uwzględnieniem sfery psychologicznej i socjalnej w Polsce. Audytorium to głównie przedstawiciele związków zawodowych z Europy (Czechy, Albania, Hiszpania, Słowacja, Portugalia, Polska), a także organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, imigrantów.