Stanowisko ws. prawa do waloryzacji wynagrodzeń

STANOWISKO MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) STRESZCZENIE: Wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż waloryzacja średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń obejmuje konkretne wynagrodzenia konkretnych osób. 2. Ustawodawca przeniósł w 1999 roku rolę pracodawcy, który w oparciu o dane środki przeznaczone w budżecie, kształtował wynagrodzenie pracowników, na władzę państwową. Stanowisko Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów zawarte

PISMO DO MS DOT. ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MS WS. STANOWISK I ZASAD WYNAGRADZANIA URZĘDNIKÓW (…)

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do MS dot. zmiany Rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z uwagi na wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Treść pisma poniżej: Katowice, 11 stycznia 2024 r.  Nr-4/11/01/24                                                                                                                                                                               Szanowny Pan                                                                                       Adam Bodnar                                                                                       Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych

List Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

List od Ministra Sprawiedliwości do związków zawodowych podkreśla znaczenie sprawiedliwego sądownictwa jako fundamentu demokratycznego państwa, jakim jest Rzeczypospolita Polska. Zwraca uwagę na kluczową rolę pracowników sądów w zapewnianiu efektywnego działania systemu sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości wyraża uznanie dla pracowników sądów, podkreślając ich wkład w funkcjonowanie sądownictwa i zapewniając troskę o godne wynagrodzenia oraz warunki pracy. Zaproszenie przedstawicieli związków zawodowych na spotkanie w celu omówienia współpracy i warunków pracy. Spotkanie ma się odbyć na początku 2024 roku, a jego szczegóły zostaną ustalone drogą mailową. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie zasad współpracy

Prośba o spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.   Szanowny Pan Dr hab. Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania, na którym możliwe będzie omówienie spraw związanych z funduszem płac na przyszły rok. Nasza prośba wynika z głębokiego przekonania o konieczności dialogu i współpracy w kontekście trwających prac nad budżetem. Jesteśmy świadomi, że czas na opracowanie i zatwierdzenie budżetu jest bardzo ograniczony, dlatego zależy nam na szybkim ustaleniu terminu spotkania. Naszym celem jest omówienie z Panem