KRYTERIA WYPŁACANIA NAGRÓD

Decyzja z dnia 14 grudnia 2019 r: Środki na nagrody dla sądów w ramach apelacji zostały naliczone według stanu etatów w grupach urzędnicy, asystenci i inni pracownicy, kuratorzy, specjaliści OZSS na dzień 30 listopada 2019 r. i wynoszą średnio 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat. Środki na nagrody rozdysponowane są wg następujących kryteriów: dyrektorzy sądów apelacyjnych dokonują podziału środków na wszystkie jednostki podległe zgodnie z naliczeniem w wyżej wskazanej wysokości tj. 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat, w wyżej wymienionych grupach zawodowych (proporcjonalnie do wymiaru etatów), właściwi kierownicy poszczególnych jednostek przyznają nagrody za pracę

Informacje o spotkaniu w MS 13.12.2019 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dodatkowych środków na nagrody roczne. Po rozliczeniu środków na wypłaty nagród dla pracowników sądów przeznaczona została kwota ok 68 mln. co w przeliczeniu na etat daje 1574 zł. Kryteria mają uwzględniać fakt Pracy przez sześć miesięcy.  Do każdego sądu trafią środki w kwocie 1574 zł na etat. Po otrzymaniu formalnej decyzji oraz protokołu ze spotkania będziemy informować na bieżąco.

Pismo ws. środków finansowych, które mogą zostać wypłacone pracownikom prokuratur

Do I Zastępcy Prokuratora Generalnego skierowane zostało ws. udzielenia informacji o możliwościach skierowania do pracowników środków, któ®e mogłyby zostać wypłacone pracownikom prokuratur. Wielu z nich zarabia zdecydowanie mniej niż pracownicy w sądach, gdzie od 2016 r. trwa proces usuwania niesprawiedliwości i niwelowania dysproporcji. Takie środki finansowe – podobnie jak kierowane w ostatnich latach do pracowników sądów – mogłby stanowić istotny element chociaż doraźnego zwiększenia płac.