Stanowisko ws. waloryzacji dodatków, wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz dyrektorów sądów

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przekazała Ministrowi Sprawiedliwości swoje stanowisko dotyczące: waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych, waloryzacji wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w sądach, waloryzacji wynagrodzeń dyrektorów sądów powszechnych. Stanowisko skierowane zostało także do wiadomości dysponentów budżetowych na poziomie apelacji sądowych i Prokuratury Krajowej oraz Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Poniżej treść stanowiska Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w związku z realizacją ustawowego obowiązku waloryzacji wynagrodzeń niniejszym pozwala sobie przedstawić stanowisko związane z pominięciem waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych. [ZASADY WALORYZACJI WSKAZANE

Stanowiska skierowane ws. opiniowania rozporządzeń o wynagrodzeniach

Przedstawiamy stanowiska skierowane ws. opiniowania: projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (B808); projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (B809); projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (B807).    

Wystąpienie ws. nowelizacji aktów wykonawczych

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj skierowaliśmy wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. nowelizacji rozporządzeń “widełkowch”. Katowice, 20 marca 2024 r. Nasz Znak: 20240320-1-MS Szanowny Pan Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – działając na podstawie art. 20 ust. 1, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) pragnie zwrócić uwagę na konieczność znowelizowania aktów wykonawczych, które ustalają górne limity wynagrodzeń w grupach objętych waloryzacją na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18

Stanowisko ws. prawa do waloryzacji wynagrodzeń

STANOWISKO MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) STRESZCZENIE: Wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż waloryzacja średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń obejmuje konkretne wynagrodzenia konkretnych osób. 2. Ustawodawca przeniósł w 1999 roku rolę pracodawcy, który w oparciu o dane środki przeznaczone w budżecie, kształtował wynagrodzenie pracowników, na władzę państwową. Stanowisko Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów zawarte