KOMUNIKAT: ORGANIZACJA PRACY W PROKURATURACH

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – w związku z treścią pisma z dnia 1 października 2020 r. – Znak: PK I BP 024.8.2020 – skierowanego przez Prokuratora Krajowego do P.T. Prokuratorów Regionalnych i Prokuratorów Okręgowych, działając na podstawie art. 7 ust. 1, art. 8 i art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) przedstawia, co następuje: W części dotyczącej stosowanych systemów i rozkładów czasu pracy organizacja związkowa zwraca uwagę na to, że zgodnie z przepisami prawa pracy kwestie te obligatoryjnie podlegają uregulowaniu

Odpis na ZFŚS za sędziów w stanie spoczynku

Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. wystąpiliśmy do Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości o informację czy zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za sędziego w stanie spoczynku powinien być odprowadzany w wysokości określonej w art. 5 ust. 2 (odpis podstawowy – 1.229,30 zł za każdego sędziego) czy też na zasadach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316 t.j.) – czyli zaledwie 204,88 zł. W opinii organizacji związkowej brak jest podstaw stosowania takiej wykładni prawa, która pozwoliłaby stan