Odpis na ZFŚS za sędziów w stanie spoczynku

Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. wystąpiliśmy do Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości o informację czy zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za sędziego w stanie spoczynku powinien być odprowadzany w wysokości określonej w art. 5 ust. 2 (odpis podstawowy – 1.229,30 zł za każdego sędziego) czy też na zasadach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316 t.j.) – czyli zaledwie 204,88 zł. W opinii organizacji związkowej brak jest podstaw stosowania takiej wykładni prawa,