REZYGNACJA

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z członkostwa w Związku należy sporządzić krótkie oświadczenie na piśmie w tej kwestii, a następnie:

1. przekazać pismo Koordynatorowi w danym sądzie, który powiadomi księgowość/oddział finansowy o rezygnacji członka i zaprzestaniu pobierania składek oraz przekaże pismo do Biura w Katowicach. Pismo można oczywiście wysłać osobiście, jednak należy w każdym przypadku powiadomić o tym Koordynatora;

2. w sądach, w których nie ma Koordynatora – osoba rezygnująca przesyła (listownie) pismo na adres Biura MOZ w Katowicach (ul. Floriana 7, 40-286 Katowice) oraz osobiście powiadamia księgowość/oddział finansowy o rezygnacji i zaprzestaniu pobierania składek.

UWAGA: tylko pisemne oświadczenie złożone Koordynatorowi lub bezpośrednio do Biura organizacji jest podstawą do wykreślenia członka z rejestru!