ZASIŁKI

Każdy członek Związku uprawniony jest do otrzymywania zasiłków statutowych i zapomóg na zasadach określonych w uchwale finansowej.

Zasady wypłacania zasiłków statutowych:

1.    Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka:

  • wypłaca się obojgu rodzicom
  • wypłaca się na każde urodzone dziecko
  • wypłaca się na każde dziecko urodzone (również martwe)
  • wypłaca się matce samotnej w wysokości zwiększonej o 100%

2.    Zasiłek z tytułu śmierci członka związku wypłaca się tylko jeden zasiłek dla osoby, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.

3.    Zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny

  • wypłaca się wszystkim uprawnionym członkom związku w przypadku zgonu

a) współmałżonka

b) rodziców, teściów

c) dziecka na utrzymaniu – osoby na wyłącznym utrzymaniu

  • wypłaca się również jednemu z rodziców na dziecko martwe

UWAGA: do otrzymania świadczenia niezbędne jest nadesłanie kserokopii: dowodu osobistego oraz aktu urodzenia/ zgonu.

Prawo do pobrania świadczenia statutowego przysługuje 6 miesięcy od daty nabycia prawa do świadczenia (tj. urodzenia dziecka, zgonu członka rodziny, lub zgonu członka związku)