KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ KOMISJĘ MIĘDZYZAKŁADOWĄ
MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ,
POCZTY ELEKTRONICZNEJ, SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
I INNYCH FORM KOMUNIKACJI PRZY POMOCY OGÓLNODOSTĘPNYCH SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej ps-solidarnosc.org.pl, w wiadomościach e-mail, na profilach społecznościowych – w celu skontaktowania się z organizacją, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych zgłoszeń informujemy, że:

 1. administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej ps-solidarnosc.org.pl oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych jest MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa reprezentowany przez Komisję Międzyzakładową z siedzibą w Katowicach (dalej: Organizacja),  dane kontaktowe: Katowice (40-286) przy ul. Floriana 7, Tel.: (32) 728 41 62, e-mail: biuro@ps-solidarnosc.org.pl,
 2. Pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych NSZZ „Solidarność” oraz w celu realizacji zgłoszenia, w szczególności – poprzez ich dekretowanie przez adresatów zgłoszeń: Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej i in. Członków Komisji Międzyzakładowej – przekazywane będą kompetentnym strukturom i jednostkom organizacyjnym Organizacji i Związku, odpowiedzialnym merytorycznie za przedmiot zgłoszenia,
 3. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,
 4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,
 5. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 1. podane przez Panią/Pana dane osobowe – poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia i podmiotami wymienionym w pkt 2 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi IT – nie będą udostępniane innym odbiorcom, w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 2 niniejszej Klauzuli,
 2. w szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,
 3. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@ps-solidarnosc.org.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ „S” PS: ul. Katowice (40-286) przy ul. Floriana 7.

ZGODA

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz/wiadomość e-mail/zgłoszenie na profilu społecznościowym potwierdza Pani/Pan że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.

Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.