Stanowisko ws. waloryzacji dodatków, wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz dyrektorów sądów

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przekazała Ministrowi Sprawiedliwości swoje stanowisko dotyczące: waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych, waloryzacji wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w sądach, waloryzacji wynagrodzeń dyrektorów sądów powszechnych. Stanowisko skierowane zostało także do wiadomości dysponentów budżetowych na poziomie apelacji sądowych i Prokuratury Krajowej oraz Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Poniżej treść stanowiska Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w związku z realizacją ustawowego obowiązku waloryzacji wynagrodzeń niniejszym pozwala sobie przedstawić stanowisko związane z pominięciem waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych. [ZASADY WALORYZACJI WSKAZANE

Stanowiska skierowane ws. opiniowania rozporządzeń o wynagrodzeniach

Przedstawiamy stanowiska skierowane ws. opiniowania: projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (B808); projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (B809); projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (B807).    

Stanowisko ws. prawa do waloryzacji wynagrodzeń

STANOWISKO MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) STRESZCZENIE: Wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż waloryzacja średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń obejmuje konkretne wynagrodzenia konkretnych osób. 2. Ustawodawca przeniósł w 1999 roku rolę pracodawcy, który w oparciu o dane środki przeznaczone w budżecie, kształtował wynagrodzenie pracowników, na władzę państwową. Stanowisko Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów zawarte

ZWRACAMY SIĘ DO DSA I PONAGLAMY MS WS. NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW

13 grudnia 2023 r. wystąpiliśmy do wszystkich Dyrektorów Sądów Apelacyjnych z następującym wnioskiem: Szanowni Państwo  Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych   Szanowni Państwo,  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych zwraca się o udzielenie następujących informacji:   1) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami, które mógłby przekazać sądom okręgowym i rejonowym z przeznaczeniem na wypłatę niestałych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym (nagrody) dla grup zawodowych: specjaliści ozss, kuratorzy zawodowi, asystenci sędziów, urzędnicy sądowi i inni pracownicy,  2) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami własnymi, które