100-lat kurateli sądowej

W dniu 7 lutego 1919 r. dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o utworzeniu sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 171) Józef Piłsudski zainicjował powstanie kurateli sądowej. W tym roku kuratela obchodzi więc 100-lat swojego funkcjonowania. Życzymy wszystkim kuratorom, by warunki pracy i płacy odpowiadały ich doniosłej roli. Żeby nie było już nigdy takiej sytuacji, że kurator oczekuje na awans 10 lat – czyli 1/10 całej historii kurateli sądowej. By atmosfera pracy w zespołach sprzyjała zawsze rozwojowi zawodowemu i osobistemu, a praca dawała także wiele satysfakcji.

I Spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Konferencja dotycząca m.in. trudnej sytuacji płacowej pracowników sądów i prokuratury – 24 stycznia 2019 r., Sejm RP, godz. 12:00-14:30 Poniżej link do retransmisji i komunikatu z obrad 12:03 – Powitanie – Jacek Skała, Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, moderator dyskusji 12:04 – Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Poseł (Kukiz’15) 12:14 – Marek Suski – sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów 12:22 – Agata Gałuszka – Górska –

Zwracamy się o niezwłoczny wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Katowice, dnia 19 grudnia 2018 r. Nr – 3/19/12/18 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z prośbą o niezwłoczne skierowanie wniosku o wpisanie projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Z wyrazami szacunku, [-] Edyta Odyjas Przewodnicząca

NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R.

NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R. W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem i przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Na wstępie spotkania Sekretarz Stanu Michał Wójcik odniósł się do sytuacji w sądach. Poinformował również, że w przyszłości konsultacje na szczeblu ministerialnym prowadzone będą z reprezentantami central związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) przy czym związki zrzeszone w FZZ będą wskazywały wspólnego reprezentanta. Dyrektor Departamentu Kadr zreferowała przebieg prac zespołu ds. nowej ustawy. Minister zadeklarował, że zrobi

APEL DO WSZYSTKICH SĘDZIÓW

Szanowni Państwo Sędziowie, Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie złożyć na Państwa ręce podziękowania za popieranie postulatów płacowych pracowników sądów. Z dużą nadzieją patrzymy na to, że tak organizują Państwo prowadzenie sesji sądowych, by pracownicy w ramach kodeksowej przerwy mogli wyjść przed budynek sądu, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. Dobrze Państwo wiecie, w jakich warunkach pracują sekretariaty sądowe i protokolanci na salach rozpraw. Właśnie dlatego liczymy na to, że Państwa poparcie nie jest chwilowe i już zawsze będziecie dbać o pracowników. Apelujemy do wszystkich Państwa Sędziów o organizowanie przebiegu sesji sądowych w taki sposób,