100-lat kurateli sądowej

W dniu 7 lutego 1919 r. dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o utworzeniu sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 171) Józef Piłsudski zainicjował powstanie kurateli sądowej. W tym roku kuratela obchodzi więc 100-lat swojego funkcjonowania. Życzymy wszystkim kuratorom, by warunki pracy i płacy odpowiadały ich doniosłej roli. Żeby nie było już nigdy takiej sytuacji, że kurator oczekuje na awans 10 lat – czyli 1/10 całej historii kurateli sądowej. By atmosfera pracy w zespołach sprzyjała zawsze rozwojowi zawodowemu i osobistemu, a praca dawała także wiele satysfakcji.

I Spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Konferencja dotycząca m.in. trudnej sytuacji płacowej pracowników sądów i prokuratury – 24 stycznia 2019 r., Sejm RP, godz. 12:00-14:30 Poniżej link do retransmisji i komunikatu z obrad 12:03 – Powitanie – Jacek Skała, Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, moderator dyskusji 12:04 – Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Poseł (Kukiz’15) 12:14 – Marek Suski – sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów 12:22 – Agata Gałuszka – Górska

Zwracamy się o niezwłoczny wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Katowice, dnia 19 grudnia 2018 r. Nr – 3/19/12/18 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z prośbą o niezwłoczne skierowanie wniosku o wpisanie projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Z wyrazami szacunku, [-] Edyta Odyjas Przewodnicząca

NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R.

NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R. W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem i przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Na wstępie spotkania Sekretarz Stanu Michał Wójcik odniósł się do sytuacji w sądach. Poinformował również, że w przyszłości konsultacje na szczeblu ministerialnym prowadzone będą z reprezentantami central związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) przy czym związki zrzeszone w FZZ będą wskazywały wspólnego reprezentanta. Dyrektor Departamentu Kadr zreferowała przebieg prac zespołu ds. nowej ustawy. Minister zadeklarował,