ZWRACAMY SIĘ DO DSA I PONAGLAMY MS WS. NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW

13 grudnia 2023 r. wystąpiliśmy do wszystkich Dyrektorów Sądów Apelacyjnych z następującym wnioskiem:

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych 

 Szanowni Państwo, 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych zwraca się o udzielenie następujących informacji: 

 1) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami, które mógłby przekazać sądom okręgowym i rejonowym z przeznaczeniem na wypłatę niestałych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym (nagrody) dla grup zawodowych: specjaliści ozss, kuratorzy zawodowi, asystenci sędziów, urzędnicy sądowi i inni pracownicy, 

2) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami własnymi, które mógłby przeznaczyć na wypłatę niestałych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym (nagrody) dla grup zawodowych: asystenci sędziów, urzędnicy sądowi i inni pracownicy, 

3) czy sądy okręgowe i rejonowe przekazały do Sądu Apelacyjnego wszystkie oszczędności powstałe w listopadzie br. na wynagrodzeniach osobowych, 

4)  czy środki, o których mowa w pkt 3 oraz oszczędności z wynagrodzeń osobowych Sądu Apelacyjnego powstałe w listopadzie br. zostały w całości przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości,   

5) czy oszczędności sądów okręgowych i rejonowych powstałe w grudniu br. na wynagrodzeniach osobowych również będą przekazane Sądowi Apelacyjnemu, czy pozostawione w poszczególnych jednostkach do dyspozycji pracodawców.

 

Ponadto ponagliliśmy MS o udzielenie odpowiedzi na wniosek z 29 listopada br. ws. przeliczenia środków z oszczędności i przekazania ich do sądów z przeznaczeniem na nagrody dla specjalistów ozss, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników.