SKŁADKI

DANE DO PRZELEWU

dla Członków opłacających składki indywidualnie:

nr konta:  49 1050 1214 1000 0022 8344 7320 (ING BANK ŚLĄSKI O/KATOWICE)

Tytuł przelewu: imię i nazwisko Członka, miesiąc/ rok, za który uiszczana jest składka, SR [SO/SA] ….

WYSOKOŚĆ SKŁADKI:

1/ dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%:

a/ miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy,z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,

b/ pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych).

[zgodnie z par. 1 Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku]

Osoby znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej, które mają trudności z uiszczeniem składki w pełnej wysokości prosimy o kontakt z koordynatorem organizacji w swoim sądzie lub z Komisją Międzyzakładową.