Wynagrodzenie z art. 81 k.p. – za pozostawanie w gotowości

Stanowisko MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuraturyz dnia 23 marca 2020 r.ws. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy W nawiązaniu do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej, MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, iż wskazane w rekomendacjach przepisy dotyczące wynagrodzenia za czas gotowości pracownika, mają zastosowanie w stosunku do pracowników sądów i prokuratur. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 81 § 1 Kodeksu pracy, „pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.”

Zwracamy się do Prokuratora Krajowego o wdrożenie działań profilaktycznych

Zalecenia zawarte w treści pisma skierowanego do wszystkich prokuratur z dnia 10 marca 2020 r. (nr PK I BP 024.8.2020) obecnie są niewystarczające. Jako organizacja związkowa apelujemy o wprowadzenie zakazu przyjmowania interesantów za wyjątkiem osób zatrzymanych i doprowadzanych przez organy policji, bądź osób zgłaszających się po zezwolenia na pochowanie zwłok. W szczególności objęci ochroną powinni być pracownicy biur podawczych i ochrony poprzez zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące i maseczki ochronne, rękawiczki, gdyż nie otrzymawszy odpowiedniej ochrony i zabezpieczeń, są oni nadmiernie narażeni na ekspozycję czynników chorobotwórczych, w tym COVID-19.