Wystąpienie do MS ws. odpisu na zfśs

Szanowni Państwo,

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854, dalej jako „u.z.z.”) niniejszym zgłasza problem związany z budżetowaniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych u pracodawców.

Zgodnie ze zgłaszanymi nam przez pracodawców problemami w tworzonych projektach preliminarzy zfśs planowane są kwoty zgodnie z planem wydatków danych jednostek. Plany te – jak nam jest przekazywane – nie uwzględniają aktualnego odpisu określonego w art. 5 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 288, dalej jako „u.z.f.ś.s.”).

Wiele regulaminów wewnątrzzakładowych określa terminy sporządzania preliminarzy. Przepisy art. 27 ust. 1 i 2 u.z.z. nakazują uzgadnianie tych dokumentów z zakładowymi organizacjami związkowymi.

W efekcie niezwiększone plany stawiają  w  trudnej  sytuacji  zarówno  pracodawców,  jak i organizacje związkowe. Ci pierwsi, ograniczeni obowiązującym planem, nie mogą uzgodnić kwot wyższych niż wynikające z planów, jednocześnie zdając sobie sprawę, jakie są obowiązujące przepisy ustawy o wysokości odpisu. Organizacje związkowe nie mogą natomiast uzgodnić kwot niższych niż wynikające z ustawy, gdyż naruszałoby to obowiązek dbania o zbiorowe interesy zatrudnionych. Podejmowane są próby tymczasowego uzgadniania preliminarzy z zaniżonym odpisem, aby nie wejść w konflikt z obowiązującym u danego pracodawcy prawem pracy. Jednakże takie rozwiązanie wydaje się naruszać zasady poszanowania prawa i wynikających z niego zasad.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 u.z.f.ś.s – do 31 maja br. pracodawcy zobowiązani są przekazać do funduszy 75% równowartości odpisów.

Dlatego  prosimy  o  pilną   informację,  kiedy  zostaną  dostosowane  plany  wydatków   u pracodawców do aktualnie obowiązującej wysokości odpisu.