Zwróciliśmy się o odblokowanie środków na nagrody

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury skierowała do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym zwróciła się o wyjaśnienie, jakie są plany wobec pozostających w budżetach sądów nadwyżek w funduszu płac, wynikających z absencji pracowników, na które składają się m.in. okresy pobierania zasiłków opiekuńczych z tytułu trwającej pandemii koronawirusa oraz pozostałe okresy nieobecności, za które sądy nie były zobowiązane do wypłacania wynagrodzeń (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze). Wnieśliśmy o odblokowanie środków na nagrody i umożliwienie prezesom i dyrektorom sądów przyznania zróżnicowanych nagród uznaniowych do wysokości już posiadanych środków w funduszach płac dla urzędników, asystentów sędziego, innych pracowników oraz kuratorów sądowych. Organizacja związkowa stoi na stanowisku, że za odblokowaniem

PPK w sądach i prokuraturze: Skąd dodatkowe pieniądze?

PPK W SĄDACH I PROKURATURZE W dniu 8 lipca zwróciliśmy się o informacje o źródłach finansowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w sądach i prokuraturach. Interesowało nas z jakich źródeł będzie finansowana część składki przekazywana przez pracodawców oraz na jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej będą te środki księgowane. Z punktu widzenia pracownika przystąpienie do PPK skutkuje zarówno potrącaniem z jego pensji od 0,5%-2% składki obowiązkowej ale też korzyść w postaci obowiązku odprowadzania ze środków pracodawcy 1,5%. Z punktu widzenia pracodawcy to istotny koszt w budżecie. Uzyskaliśmy szybko odpowiedź dotyczącą sądów. Wynika z niej, że sądy zostały zobowiązane do zaplanowania na rok 2021

MS uspokaja: Odprawy w sądach

Odprawy w sądach  – Tarcza 4.0 Ministerstwo w piśmie informuje, że projektowane przepisy nie wywierają wpływu na wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom tych instytucji w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym sędziom i prokuratorom przechodzącym w stan spoczynku. Nie dotyczy on także jakichkolwiek rozliczeń związanych z delegacjami, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.