Spotkanie z Prokuratorem Generalnym i Prokuratorem Krajowym

W środę (17 kwietnia) odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem resortu. Spotkanie dotyczyło pracowników prokuratury. Ze strony resortu uczestniczyli w nim m.in. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Sekretarz Stanu Arkadiusz Myrcha. Niestety – musimy to przyznać – ze względu na wypadek w trasie – nasi przedstawiciele spóźnili się na spotkanie 30 minut. Jednakże w tym czasie, jaki i przez znaczną część czasu po dołączeniu do spotkania przedstawiciele ZZPiPP omawiali szeroko zagadnienie związane z roszczeniami i pozwami prokuratorów oraz odwoływaniem prokuratorów z delegacji. Tak więc uczestniczyliśmy w całej części dotyczącej pozostałych

Wystąpienie do MS ws. odpisu na zfśs

Szanowni Państwo, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854, dalej jako „u.z.z.”) niniejszym zgłasza problem związany z budżetowaniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych u pracodawców. Zgodnie ze zgłaszanymi nam przez pracodawców problemami w tworzonych projektach preliminarzy zfśs planowane są kwoty zgodnie z planem wydatków danych jednostek. Plany te – jak nam jest przekazywane – nie uwzględniają aktualnego odpisu określonego w art. 5 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 4

Stanowisko ws. waloryzacji dodatków, wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz dyrektorów sądów

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przekazała Ministrowi Sprawiedliwości swoje stanowisko dotyczące: waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych, waloryzacji wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w sądach, waloryzacji wynagrodzeń dyrektorów sądów powszechnych. Stanowisko skierowane zostało także do wiadomości dysponentów budżetowych na poziomie apelacji sądowych i Prokuratury Krajowej oraz Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Poniżej treść stanowiska Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w związku z realizacją ustawowego obowiązku waloryzacji wynagrodzeń niniejszym pozwala sobie przedstawić stanowisko związane z pominięciem waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych. [ZASADY WALORYZACJI WSKAZANE

Stanowiska skierowane ws. opiniowania rozporządzeń o wynagrodzeniach

Przedstawiamy stanowiska skierowane ws. opiniowania: projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (B808); projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (B809); projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (B807).