Informacja o złożonym piśmie ws. ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Katowice, dnia 27 stycznia 2020 r. Nr 4/27/01/2020          Szanowny Pan Michał Wójcik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości                           Szanowny Panie Ministrze, W związku ze zdjęciem z porządku obrad Rady Ministrów projektu Ustawy o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz biorąc pod uwagę rozpoczęcie nowej kadencji Sejmu, wnoszę o podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją obecnej Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w szczególności w zakresie artykułu 14, uwzględniając konieczność „modernizacji wynagrodzeń” (uporządkowania stanowisk wraz ze wzrostem wynagrodzeń). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż

Wynagrodzenia w apelacjach sądowych – informacje

Wkrótce rozpoczną się rozmowy ws. podziału II transzy środków na podwyżki, wywalczonych przez Miasteczko i objętych porozumieniem zawartym w lipcu 2019 r. ze Sztabem Miasteczka. Profesjonalne rozmowy wymagają informacji o aktualnej sytuacji płacowej w sądach. Przekazujemy Wam  – jak zwykle niezwłocznie i jak zwykle chyba jako jedyni – zestawienie, które pozyskaliśmy od Ministerstwa Sprawiedliwości wspólnie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP. Jak zwykle pewnie spadnie na nas za to hejt, ale uważamy, że pracownicy mają prawo do wiedzy, bo wiedza jest największą bronią przed manipulowaniem nami.

Gdy dyrektor zachęca do stworzenia związku zawodowego to wiedz, że coś się dzieje

Pani lub Pan Dyrektor jednego z sądów, w którym większość pracowników zrzeszonych jest w naszej organizacji, od pewnego czasu usilnie (z jakiegoś powodu) informuje pracowników – zwłaszcza kierowników i pracowników oddziałów, że nie jesteśmy jedyną organizacją związkową w sądach i zachęca do założenia innego związku. Co jest bardziej prawdopodobne: Czy dyrektor tego sądu ma mocno zakorzenione ideały związkowe i ideę pluralizmu związkowego? Czy może większe znaczenie ma to, że niedawno nie udało się tam, dzięki istniejącemu związkowi, wprowadzić bardzo niekorzystnego regulaminu pracy? Odpowiedź zapewne znacie. Dyrektor tego sądu dobrze wie,

KRYTERIA WYPŁACANIA NAGRÓD

Decyzja z dnia 14 grudnia 2019 r: Środki na nagrody dla sądów w ramach apelacji zostały naliczone według stanu etatów w grupach urzędnicy, asystenci i inni pracownicy, kuratorzy, specjaliści OZSS na dzień 30 listopada 2019 r. i wynoszą średnio 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat. Środki na nagrody rozdysponowane są wg następujących kryteriów: dyrektorzy sądów apelacyjnych dokonują podziału środków na wszystkie jednostki podległe zgodnie z naliczeniem w wyżej wskazanej wysokości tj. 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat, w wyżej wymienionych grupach zawodowych (proporcjonalnie do wymiaru etatów), właściwi kierownicy poszczególnych jednostek przyznają nagrody za pracę

Informacje o spotkaniu w MS 13.12.2019 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dodatkowych środków na nagrody roczne. Po rozliczeniu środków na wypłaty nagród dla pracowników sądów przeznaczona została kwota ok 68 mln. co w przeliczeniu na etat daje 1574 zł. Kryteria mają uwzględniać fakt Pracy przez sześć miesięcy.  Do każdego sądu trafią środki w kwocie 1574 zł na etat. Po otrzymaniu formalnej decyzji oraz protokołu ze spotkania będziemy informować na bieżąco.