NASZE DZIAŁANIA: Zwiększyć wynagrodzenie minimalne w sądach

12 lutego wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości prośbę o pilną nowelizację rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 z dnia 2017.03.06) poprzez zmianę dolnej granicy wynagrodzenia zasadniczego tak, by nie była mniejsza niż kwota określona w §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U.2017.1747 z dnia 2017.09.15) – czyli 2.100 zł. Zwracaliśmy uwagę, że nowelizacja rozporządzenia, wprawdzie nie jest rozwiązaniem

APELACJA RZESZOWSKA: Podział środków na podwyżki

Podpisaliśmy uzgodnienie dotyczące podziału środków na podwyżki w apelacji rzeszowskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 80,57 zł na każdy etat miesięcznie. W apelacji rzeszowskiej zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 1.784.000 zł. Ustalony sposób podziału środków na podwyżki przedstawia poniższa tabela: Wyliczeń dokonaliśmy samodzielnie w oparciu o przekazany nam stan etatowy. Możliwe są nieznaczne odchylenia związane z zaokrągleniami kwot. Przypominamy o obowiązku wynikający z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16) uzgadniania w każdym z sądów zasad podziału