BUDZIMY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W AKCJĘ BUDZENIA TRYBUNAŁU I WYSYŁANIA PETYCJI NA ADRES TK POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ Od ponad 5 lat w Trybunale Konstytucyjnym zalega nierozpoznany wniosek o  zbadanie z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze. Trybunał przysnął nad tą sprawą. Prawo do strajku należy do jednych z podstawowych praw i wolności pracowniczych oraz związkowych. Nasi Koledzy z krajów europejskich nie zostali pozbawieni tego prawa i patrzą na nas ze zdumieniem. Takie pozbawianie prawa szerokiej grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę jest niedopuszczalne w państwie prawa, a wieloletnie milczenie

4 kwietnia: Manifestacje w całej Polsce

Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” w związku z brakiem realizacji przez rząd głównych postulatów Związku, informuje, że w dniu 4 kwietnia odbędą się manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. Solidarność domaga się m.in.: podwyżek w sferze finansów publicznych, wzrost wynagrodzeń w 2019 roku dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne, bez konieczności spełnienia kryterium

Spotkanie związków 25 marca [Warszawa]

25 marca (poniedziałek) w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych, które współorganizowały manifestację „Ostatki u Premiera”. Opublikowana treść pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z odpowiedzią na postulaty złożone w dniu 5 marca jest oczywiście niesatysfakcjonująca i wskazuje na to, że rząd nie rozumie sytuacji pracowników sądów i nie dostrzega problemów w sądach związanych m.in. z masowymi odejściami z pracy. Rozmowy przedstawicieli związków zawodowych dotyczyły zatem także planów dalszych działań i akcji, o których wkrótce będziemy informowali.

Stanowisko ws. tekstu Oko.press (Marta K. Nowak, Niesolidarna „Solidarność”?)

Stanowisko ws. tekstu pani Marty K. Nowak, Niesolidarna „Solidarność”? Pracownicy sądów: łamie jedność związkową. A wygrywa rząd – Oko.press | 14 marca 2019 r. Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie wyrazić sprzeciw wobec sugerowania przez Autorkę tekstu, że nasza organizacja związkowa działająca od wielu lat w sądownictwie powszechnym „układa się z rządem i celowo osłabia protesty budżetówki”, oraz że wchodzi w alianse z rządami. Przyznajemy natomiast rację komentatorowi – prof. Jerzemu Wratnemu, że w sytuacji, gdy kwestie pracownicze i socjalne reguluje się w Polsce na podstawie ustaw, a nie układów, to centrale związkowe starają

PROJEKT: Rozporządzenie – minimalna asystentów o 200 zł w górę

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt nowego rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów. Obecna dolna granica (3.000 zł) zostaje zwiększona do 3.200 zł , a granica górna zostaje podniesiona z 4.200 zł na kwotę 4.800 zł. Przedmiotowe rozporządzenie to w roku 2019 r. dla budżetu państwa koszt blisko 8,7 mln zł – jednak środki te zostały już zapewnione w budżecie w związku z zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych o 200 zł na etat. Ocena skutków regulacji w okresie dziesięciu lat to koszt ok. 103 mln zł. Rozporządzenie jako regulacja korzystna dla adresatów