Wystąpienie ws. nowelizacji aktów wykonawczych

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj skierowaliśmy wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. nowelizacji rozporządzeń “widełkowch”.

Katowice, 20 marca 2024 r.
Nasz Znak: 20240320-1-MS

Szanowny Pan
Adam Bodnar
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – działając na podstawie art. 20 ust. 1, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) pragnie zwrócić uwagę na konieczność znowelizowania aktów wykonawczych, które ustalają górne limity wynagrodzeń w grupach objętych waloryzacją na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577 – dalej „u.o.p.s.p.”).

O ile rozporządzenia zostaną znowelizowane do upływu terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2692 z późn. zm.) – nie budzi to zastrzeżeń. Natomiast w przypadku, gdyby władza wykonawcza nie znowelizowała rozporządzenia – konieczne będzie wykonanie norm ustawowych. Pozwalamy sobie załączyć nasze stanowisko, które było już przekazywane. Zagadnienie to zostało omówione w części IV stanowiska.

Prosimy o wzięcie powyższych uwag przy ocenie pilności prac legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu i z upoważnienia
Komisji Międzyzakładowej
Z-ca Przewodniczącej

[Dariusz Kadulski]

Stanowisko ws. prawa do waloryzacji wynagrodzeń