INFORMACJE O KONTROLACH POWINNY BYĆ DOSTĘPNE NA STRONACH SĄDÓW [PETYCJA]

Zwróciliśmy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z pismem, skierowanym w trybie ustawy o petycjach, o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z kontroli obejmującej przyznawanie dodatków specjalnych dla kuratorów sądowych w latach 2015-2017. Kwestia środków na wynagrodzenia znajduje się w bezpośrednim kręgu zainteresowania kuratorów pracujących w okręgu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sądy obowiązane są udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentację

Stanowisko ws. uczestniczenia kuratorów sądowych w działalności związkowej i prawa do reprezentowania zbiorowych interesów wszystkich pracowników

Przedstawiamy Stanowisko Komisji Międzyzakładowej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uczestniczenia kuratorów sądowych w działalności związkowej i prawa do reprezentowania zbiorowych interesów wszystkich pracowników.   Stanowisko zostało wydane w związku z uchwałą Nr 1/II/V/2018 Krajowej Rady Kuratorów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie sprzeciwu wobec sposobu przedstawienia przez kuratorów sądowych zrzeszonych w MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. W Stanowisku przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego albo wykonywania funkcji związkowej. Czyny polegające na utrudnianiu wykonywania

Asystenci, specjaliści, kuratorzy – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W poniedziałek 24 września 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie reprezentantów asystentów sędziów, kuratorów i specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów – zrzeszonych w MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z kierownictwem resortu. Ze strony związków uczestniczyli: Edyta Odyjas – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej; kuratorów reprezentowały: Barbara Adamaszek – zastępca przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej, Danuta Jurczyk i Barbara Cieślak; asystentów reprezentowali: Kryspin Tomczak i Oliwia Oktawia Mazur, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów reprezentowali: Bożena Zimna, Iwona Zbieg, Joanna Grodzicka-Waniewska, Dariusz Kozerski. Ze strony resortu uczestniczyli: Łukasz Piebiak

Uwagi do projektu Rozporządzenie MS dot. kuratorów zawodowych

W załączeniu (poniżej w pliku PDF) przedstawiamy uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych przygotowane przez zespół kuratorów zawodowych zrzeszonych w naszej Organizacji związkowej. Uwagi naniesione są bezpośrednio na treść projektu rozporządzenia oraz załączników.