Odpowiedź ws. podwyżek kuratorów

Warszawa, 3.11.2020

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
DLPK-IV.050.2.2020

Pani Edyta Odyjas
Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

Szanowna Pani Przewodnicząca,
odpowiadając na pismo z dnia 2 października br., dotyczące prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (poz. RD145 w Wykazie Prac Programowych i Legislacyjnych RM), uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W dniu 30 września br. potwierdzono zakończenie przez Stały Komitet Rady Ministrów prac nad przedmiotowym projektem rozporządzenia. Następnie Minister Sprawiedliwości wystąpił do Sekretarza Rady Ministrów o pilne rozpatrzenie projektowanego rozporządzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, co wychodziło naprzeciw postulatom zgłaszanym w ramach konsultacji publicznych.

Projektowane rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym w dniu 9 października br. i zostało skierowane na podpis Prezesa Rady Ministrów. Po podpisaniu rozporządzenia i ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw, wejdzie ono w życie w terminie określonym w § 3.

Warto jednak podkreślić, że przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
[-] Michał Woś

Do uprzejmej wiadomości: Pan Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. PRM.181.3.13.2020.TI).