MANIFESTACJA: LIST OTWARTY DO PRACODAWCÓW

LIST OTWARTY DO PRACODAWCÓW MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z siedzibą w Katowicach, przy uczestnictwie Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie i NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu w dniu 5 marca 2019 r. organizują w Warszawie dużą manifestację związaną z tragiczną sytuacją pracowników sądów i prokuratury, warunkami pracy oraz wysokością wynagrodzeń. Pracodawco !!! Możesz zrobić wiele dobrego! Wystarczy, że umożliwisz pracownikom chętnym do wyjazdu na manifestację skorzystanie w tym dniu z urlopu wypoczynkowego przy zapewnieniu koniecznej obsady kadrowej, szczególnie do obsługi interesantów i wyznaczonych wokand. Pozwól tym,

OZSS: Zmiana terminu na sporządzenie opinii

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wydłużyło termin, w którym należy sporządzić opinię. Wydłużono go do 21 dni. Zabiegaliśmy o te zmiany. W naszym piśmie z dnia 24 lipca 2014 r. skierowanym do podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka podnosiliśmy, że konieczność sporządzenia opinii w ciągu 14 dni wymusza na specjalistach wykonywanie zadań z naruszeniem Kodeksu Pracy, w godzinach nadliczbowych, za które nie otrzymują wynagrodzenia. Ten sam problem zasygnalizowany został na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbyło się 24 września 2018 r.

Komunikat po spotkaniu 8.02.2019 w MS

Warszawa, 8 lutego 2019 roku     Komunikat Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości W dniu 8 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych wchodzących w skład Porozumienia Związków Zawodowych Wymiaru Sprawiedliwości, z W-ce Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem oraz pracownikami ministerstwa i przedstawicielami prokuratury odpowiedzialnymi za przygotowanie ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, odnośnie sytuacji pracowników sądów i prokuratury. Spotkanie było kontynuacją rozpoczętych w grudniu 2018 r. rozmów w zakresie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Strona Rządowa przedstawiła na spotkaniu ogólne założenia nowej ustawy o pracownikach

100-lat kurateli sądowej

W dniu 7 lutego 1919 r. dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o utworzeniu sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 171) Józef Piłsudski zainicjował powstanie kurateli sądowej. W tym roku kuratela obchodzi więc 100-lat swojego funkcjonowania. Życzymy wszystkim kuratorom, by warunki pracy i płacy odpowiadały ich doniosłej roli. Żeby nie było już nigdy takiej sytuacji, że kurator oczekuje na awans 10 lat – czyli 1/10 całej historii kurateli sądowej. By atmosfera pracy w zespołach sprzyjała zawsze rozwojowi zawodowemu i osobistemu, a praca dawała także wiele satysfakcji.

7.02.2019: Spotkanie robocze dotyczące nowej ustawy

W Warszawie odbywa się spotkanie robocze zespołu pracującego nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i specjaliści z ministerstwa. Bardzo się cieszymy, że do udziału w spotkaniu roboczym dołączyli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie (FZZ) – Renata Pszczółkowska-Kozub i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu (OPZZ) – Elżbieta Aleksandrowicz.