Odpis na ZFŚS za sędziów w stanie spoczynku

Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. wystąpiliśmy do Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości o informację czy zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za sędziego w stanie spoczynku powinien być odprowadzany w wysokości określonej w art. 5 ust. 2 (odpis podstawowy – 1.229,30 zł za każdego sędziego) czy też na zasadach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316 t.j.) – czyli zaledwie 204,88 zł. W opinii organizacji związkowej brak jest podstaw stosowania takiej wykładni prawa, która pozwoliłaby stan

Prace nad zwiększeniem środków na podwyżki

Informujemy, że wciąż trwają starania w celu zwiększenia wzrostu płac w sądach o więcej niż wynegocjowane już 5%, które zaplanowano w projekcie budżetu. Z naszych informacji wynika, że brane są m.in. pod uwagę rozwiązania, które zostały zaproponowane zarówno przez kierownictwo resortu, jak i reprezentanta MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa na spotkaniu, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. Kibicujemy tym staraniom, bo być może doprowadzą one do wzrostu płac na poziomie 7,5%, o co nasza organizacja zabiega od wielu miesięcy. Dałoby to kwotę ok. 300 zł na etat. Przypominamy, że sfera budżetowa pozostaje na poziomie

Komunikat z 4.01.2018 r. ws. wynagrodzenia działaczy związkowych

KOMUNIKAT z dnia 4 stycznia 2018 r. ws. wynagrodzenia działaczy związkowych Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi wynagradzania działaczy związkowych przedstawia, co następuje: Działacze związkowi MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa otrzymują wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym prawem. Organizacja związkowa zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j., zm. Dz.U.2018.1608) korzysta z pracy 5 pracowników sądów, którzy są zwolnieni ze świadczenia pracy (tzw. etaty związkowe). Pracownicy ci otrzymują zgodnie z przepisami

Pismo z 31 grudnia ws. dodatkowych środków na wynagrodzenia

Nr – 2/31/12/18 Katowice, dnia 31 grudnia 2018 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Nawiązując do spotkania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków  zawodowych w dniu 18 grudnia 2018 roku, a także prowadzonych od kilku lat działań Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa na rzecz poprawy warunków płacy pracowników sądów m.in. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie przekazywania środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwracam się z prośbą o zintensyfikowanie działań resortu we wskazanym obszarze. Postulaty zgłaszane przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obejmują

[NOWA USTAWA] Podsumowanie spotkania zespołu 17 grudnia 2018 r.

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 17 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia: w zakresie wynagrodzenia- fundusz premiowy i fundusz nagród, w zakresie oceny pracowniczej- biurokratyczność i uciążliwość przeprowadzania formalnych ocen pracowniczych, w zakresie nawiązania stosunku pracy- procedurę stażu urzędniczego, Temat dyżurów aresztowych nie został omówiony. Zespół wstępnie zaakceptował rozwiązanie polegające na wprowadzeniu „pewnego” funduszu premiowego, czyli takiego, którego środki będą zabezpieczane w planie finansowym. Ponadto, drugim najważniejszym składnikiem wynagrodzenia byłyby środki pochodzące z funduszu nagród. Taki podział środków