Monitoring stresu zawodowego w sądach

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Zdrowa Praca i partnerów tego Stowarzyszenia. W czasie spotkania „Iustitia” została poinformowana o projekcie „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”, jego celach i źródłach finansowania. Szczegóły o projekcie, podmiocie, który podjął się jego wykonania, a także partnerach projektu znajdują się na stronie www.temida.zdrowapraca.org. Badanie ankietowe, które przewiduje projekt, ma na celu ustalenie poziomu stresu związanego z pracą w polskich sądach. Sprawdza, czy osoby związane z sądownictwem wykazują potrzebę zmiany sytuacji zawodowej, czy w miejscu pracy występuje ryzyko mobbingu. Dodatkowo badanie zdiagnozuje sposoby radzenia sobie

Spór o podział pieniędzy między sądami

Organizacja związkowa pracowników sądownictwa NSZZ „Solidarność” nie zgadza się z propozycją podziału kwoty 9 900 000 zł, przedstawioną przez resort sprawiedliwości. Według propozycji MS, przedstawionej na spotkaniu 9 lutego 2015 r., środki miałyby zostać podzielone pomiędzy te same apelacje, które w 2014 r. otrzymały dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia w ramach przesunięć pomiędzy apelacjami. Minister Sprawiedliwości zobowiązał prezesów i dyrektorów sądów apelacyjnych do przedstawiania okresowych informacji o efektach podjętych działań zmierzających do ukształtowania w podległych sądach jednolitej, przejrzystej, odpowiadającej kwalifikacjom i realizowanym zadaniom struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Jednak według organizacji związkowej resort dysponuje

Podział 10 mln w budżecie na 2015 roku

Organizacja związkowa w załączeniu przedstawia propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości dot. podziału kwoty 9 900 tys. zł wynikającej z ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przedstawioną organizacjom związkowym na spotkaniu w dniu 9 lutego 2015 roku wraz z odpowiedzią – stanowiskiem MOZ NSZZ S PS w tej sprawie. Oczekujemy na pismo z ostateczną decyzją Ministerstwa w sprawie podziału przedmiotowych środków. PISMO Z 11.02.2015 DO MS PROPOZYCJA MS