Spór o podział pieniędzy między sądami

Organizacja związkowa pracowników sądownictwa NSZZ „Solidarność” nie zgadza się z propozycją podziału kwoty 9 900 000 zł, przedstawioną przez resort sprawiedliwości. Według propozycji MS, przedstawionej na spotkaniu 9 lutego 2015 r., środki miałyby zostać podzielone pomiędzy te same apelacje, które w 2014 r. otrzymały dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia w ramach przesunięć pomiędzy apelacjami. Minister Sprawiedliwości zobowiązał prezesów i dyrektorów sądów apelacyjnych do przedstawiania okresowych informacji o efektach podjętych działań zmierzających do ukształtowania w podległych sądach jednolitej, przejrzystej, odpowiadającej kwalifikacjom i realizowanym zadaniom struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Jednak według organizacji

Podział 10 mln w budżecie na 2015 roku

Organizacja związkowa w załączeniu przedstawia propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości dot. podziału kwoty 9 900 tys. zł wynikającej z ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przedstawioną organizacjom związkowym na spotkaniu w dniu 9 lutego 2015 roku wraz z odpowiedzią – stanowiskiem MOZ NSZZ S PS w tej sprawie. Oczekujemy na pismo z ostateczną decyzją Ministerstwa w sprawie podziału przedmiotowych środków. PISMO Z 11.02.2015 DO MS PROPOZYCJA MS

Reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich na APT w sądach

Informujemy, że organizacja związkowa dotarła do pisma Głównego Inspektora Pracy z dnia 12.10.2012, które zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości. W piśmie tym Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie zatrudniania w sądownictwie powszechnym pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej, stwierdzając, że zatrudnianie w sądach pracowników tymczasowych w celu powierzania im czynności zarezerwowanych dla urzędników i asystentów sędziów zmierza de facto do obejścia przepisów ustawy z dnia 18.12.2008 o pracownikach sądów i prokuratury oraz przepisów ustawy z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Główny Inspektor Pracy zaznaczył, że praktyka zatrudniania w sądach pracowników tymczasowych wydaje się

Odpowiedź MS dot. planu budżetu na 2015 i podziału kwoty 10 mln zł

Organizacja związkowa w załączeniu przedstawia odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2015 r. na wniosek o przekazanie planu budżetu na 2015 r. w części 15 “sądy powszechne” oraz udzielenia informacji o podziale kwoty 10 mln zł przeznaczonej na zwiększenie w 2015 r. wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i pracowników sądów. TREŚĆ ODPOWIEDZI