[ASYSTENCI] “S” PS wnosi o wydanie rozporządzenia ws. starszych asystentów

Katowice, dnia 12 grudnia 2018 r.

Nr – 8/12/12/2018

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa w załączeniu przedstawia projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów wraz z uzasadnieniem.

Poza argumentami powołanymi w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego w dalszej części pisma, złożona propozycja jest również niezwykle ważna i pilna z uwagi na planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników sądów o 5% w 2019 roku. W przypadku braku wprowadzenia postulowanych zmian, wiele osób zatrudnionych na stanowisku starszego asystenta sędziego nie będzie mogło otrzymać w przyszłym roku wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nawet o wskaźnik inflacji 2,3%, ponieważ aktualnie otrzymują maksymalną wysokość wynagrodzenia określoną w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów z dnia 1 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 791).

UZASADNIENIE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 maja 2015 r.), został dodany do art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) punkt § 3b w brzmieniu: “§ 3b. Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony: 1)   asystent, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej dziesięć lat, i nie był karany za przewinienia dyscyplinarne oraz uzyskiwał pozytywne okresowe oceny, albo 2)   osoba, która złożyła egzamin sędziowski lub egzamin prokuratorski.”.

Powyższa zmiana nie wiązała się z regulacją podwyższenia wynagrodzenia, będącego naturalną konsekwencją awansu i przeznaczeniem na ten cel środków finansowych.

Obecnie, odnośnie do wynagrodzenia starszych asystentów sędziego stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów z dnia 1 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 791), które ustala wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów w wysokości od 3 000 zł do 4 200 zł brutto.

Wynagrodzenie na powyższym poziomie pozostaje zupełnie nieadekwatne do reprezentowanego przez starszych asystentów sędziego poziomu wykształcenia (często odbyta aplikacja sędziowska i zdany egzamin sędziowski), do ich stażu pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez okres 10 lat pracy (lub więcej), przy jednoczesnym braku, w tym czasookresie, realnych podwyżek.

Nie jest uzasadnione, aby osoby, które odbyły aplikację sądową, zdały egzamin sędziowski, zawód asystenta sędziego wykonują od 10 lat lub więcej i mają ogromne doświadczenie zawodowe, były zrównane wynagrodzeniem z osobami, które bezpośrednio po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęły pracę na stanowisku asystenta sędziego (nie umniejszając wartości wykonywanej przez nich pracy), tym bardziej, iż w ciągu 10 lat poziom wynagrodzenia asystentów sędziego realnie nie wzrastał i, do czasu powstania stanowiska starszego asystenta sędziego, nie istniała ścieżka awansu zawodowego.

Różnica między wynagrodzeniem starszego asystenta sędziego po zdanym egzaminie sędziowskim (posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu sędziego), które wynosi ok. 2 500 zł netto, a wynagrodzeniem sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, które wynosi ok. 7 100 zł netto, jest znaczna.

Należy podnieść, iż zgodnie z tabelą wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury, stanowiącym załącznik numer 3 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z dnia 3 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 485), wynagrodzenie tych pracowników na stanowiskach samodzielnych wynosi od 2 000 zł do 12 000 zł, na stanowiskach wspomagających od 2 000 zł do 7 000 zł, stażystów od 2 000 do 3 000 zł, na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej od 2 000 zł do 4 000 zł.

Na tle powyższych regulacji wynagrodzenie starszego asystenta sędziego w sądzie powszechnym wynosi od 3 000 zł do 4 200 zł, czyli porównywalnie do wynagrodzenia urzędników na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej.

Nadto należy podnieść, iż zgodnie z tabelą zaszeregowań asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów, stanowiących załącznik numer 2 do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów z dnia 22 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 384) wynagrodzenie starszych asystentów sędziów w sądach administracyjnych wynosi od 2 800 zł do 6 400 zł.

Jak na tym tle plasuje się wynagrodzenie starszego asystenta sędziego w sądzie powszechnym na poziomie od 3 000 zł do 4 200 zł brutto? Czym uzasadniony jest brak odrębnego uregulowania w sprawie wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziego i pozostawienie go na poziomie wynagrodzenia takiego samego, jak asystenta sędziego, który nie musi spełniać wymagań, posiadać kwalifikacji, czy legitymować się stażem pracy takim, jak starszy asystent sędziego?

Stanowisko starszego asystenta sędziego sądu powszechnego, dające po raz pierwszy możliwość awansu osobom, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski albo legitymują się 10-letnim stażem pracy (często spełnione są oba kryteria), nie zostało poparte podwyższeniem wynagrodzenia. Powyższa regulacja została wprowadzona w 2015 r. i mimo upływu prawie 3 lat kwestia wzrostu wynagrodzenia nie została uregulowana, co pozostaje niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione (zwłaszcza biorąc pod uwagę kryteria, jakie musi spełnić osoba na stanowisku starszego asystenta sędziego, jej kwalifikacje, doświadczenie zawodowe).

W związku z powyższym przedstawiona powyżej propozycja projektu rozporządzenia, kształtująca zakres wynagrodzenia dla starszych asystentów sędziów pozostaje uzasadniona. Środki finansowe, konieczne do przekazania na ten cel, nie będą tak znaczne, jak w przypadku konieczności podwyższenia wynagrodzenia wszystkim asystentom sędziów, grupa starszych asystentów sędziów bowiem nie jest tak liczna.

Mając na względzie powyższe prosimy o poddanie analizie przedstawionych propozycji, jednocześnie pozostajemy w dyspozycji w przypadku konieczności przeprowadzenia dalszych konsultacji w tej materii.

Dz.U………..

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia ……….
w sprawie wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów
(Dz. U. z dnia ……. r.)

Na podstawie art. 155 § 6 w zw. z art. 147 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów w sądach powszechnych.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszych asystentów sędziów ustala się w wysokości od 5500 złotych do 7500 złotych.
§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów od dnia ………… r.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do pobrania:
Projekt rozporządzenia ws. wynagrodzenia starszych asystentów
Pismo z dnia 12 grudnia 2018 r. w pliku *.pdf