Stanowisko z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. nowej ustawy

STANOWISKO
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie potrzeby stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w odniesieniu do pojawiających się informacji podważających zasadność prac nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury pragnie zwrócić uwagę, że wynagrodzenia pracowników sądów powszechnych w obowiązującym stanie prawnym są ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie to zawiera załącznik, w którym wskazane są tzw. „widełki” wynagrodzenia zasadniczego pracowników.

W systemie powszechnych źródeł prawa, czyli aktów prawnych powszechnie obowiązujących, rozporządzenie znajduje się na najniższym miejscu w hierarchii, stanowiąc jednocześnie akt rangi podustawowej. Oznacza to, iż rozporządzenie może być wydane wyłącznie na podstawie delegacji ustawowej, czyli przepisu ustawy, który wskazuje organ upoważniony do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Co więcej, rozporządzenie musi zmierzać do wykonania ustawy. Nie może być ani sprzeczne z ustawą (np. przez wprowadzenie rozwiązań nieznanych ustawie), ani nie może wykraczać poza zakres delegacji.

Rozporządzenie ws. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników sądów zostało wydane na podstawie art. 14 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Przepis ten mówi, iż Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników sądów. Dalej, art. 14a ustawy stanowi, iż podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego następuje w terminach i na zasadach określonych dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Powyższe oznacza, iż bez zmiany zapisów ustawowych, w tym delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia, wynagrodzenie pracowników sądów zależne będzie wyłącznie od kwoty znajdującej się w tzw. „widełkach”.

Należy podkreślić, iż w chwili obecnej nie ma jeszcze projektu nowej ustawy, a prace nad założeniami do owego projektu trwają. Nie można zatem stwierdzić, iż „żadne zawarte tam zapisy” nie zmienią sytuacji finansowej pracowników sądów. Celem organizacji związkowej „S” jest, w nowej ustawie, CAŁOŚCIOWE uregulowanie sytuacji prawno-pracowniczej, w tym całkowita zmiana całego SYSTEMU wynagradzania.

Obecnie system wynagradzania stwarza sytuację, w której wynagrodzenie zasadnicze jest niezmiernie niskie, a szeroko rozumiane wynagrodzenie końcowe pracownika zależy od wielu składników wynagrodzenia (dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny, nagroda, itp.). Głównym założeniem jest odwrócenie tej sytuacji tak, aby wynagrodzenie zasadnicze stanowiło trzon wynagrodzenia za pracę i nie było zależne od zmiennych składowych, natomiast składniki wynagrodzenia stanowić powinny odpowiedni procent wynagrodzenia i spełniać wyłącznie funkcję motywacyjną, a nie rekompensacyjną, jak dzieje się to w chwili obecnej.

Powyżej opisana sytuacja ma odniesienie także w stosunku do innych grup zawodowych w sądach, których wynagrodzenie jest określane w akcie wykonawczym. Potrzebne są zatem rozwiązania USTAWOWE, które w systemie prawa są podstawą do zmiany odpowiednich rozporządzeń. Dlatego też, podsumowując powyższe, NOWA USTAWA o pracownikach sądów i prokuratury jest tak WAŻNA!

Jest dla nas szczególnie niezrozumiałe, gdy podważanie sensowności trwałego systemu wynagrodzeń wychodzi ze środowisk związkowych, którym powinno przede wszystkim zależeć na stworzeniu stabilnych zasad wynagradzania pracowników.

Katowice, dnia 13 grudnia 2018 r.