Kolejne spotkanie Zespołu pracującego nad nową ustawą 4 października

Dzisiaj pierwsze swoje spotkanie odbył Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym. Przyjęcie regulaminu pracy zespołu, grup roboczych i pochylenie się nad harmonogramem podejmowanych zagadnień – to były podstawowe kwestie przewidziane na dzisiejszy dzień. Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października.

Postulaty „S” dotyczące nowej ustawy

Dziś o godzinie 10.00 ruszają wreszcie prace Zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. O powstanie zespołu walczyły MOZ NSZZ „S” i ZZPiPP od lat. Dzięki złożonemu w listopadzie ubiegłego roku postulatowi, 23 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie, którego tematem były nowe przepisy i Zespół. Dzisiaj możemy Wam przestawić dokument, który został złożony 23 stycznia br. kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwościowi. Dokument zawiera jedynie zarys pomysłów. Kolejne będziemy przedstawiać w czasie prac Zespołu. Między innymi chcemy zakończenia fikcji pracowników tzw. obsługi jako „tańszych urzędników”. W tej grupie

Po interwencji usuną błąd w rozporządzeniu

W połowie czerwca informowaliśmy, że MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła uwagę właściwego departamentu, że w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie ws. stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego – Dz.U. z 2018 r., poz. 1001 w załączniku nr 2 (inni pracownicy sądów – tzw. obsługa) w grupie stanowisk obsługi technicznej i gospodarczej pojawiły się stanowiska protokolanta sądowego i starszego protokolanta sądowego – czyli dotąd stanowiska urzędnicze. Z 13 lipca pochodzi projekt rozporządzenia przywracającego stan poprzedni. Projektodawca przyznaje,

Środki na nagrody: Pismo „Solidarności” do dyrektorów sądów apelacyjnych

Katowice, dnia 10 lipca 2018 r. Nr – 1/10/07/2018 Szanowni Państwo Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych Szanowni Państwo, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa po przeprowadzonej analizie budżetów apelacji, które odpowiedziały na kierowane w tym zakresie zapytania oraz po spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości, przesyła stanowisko dotyczące podziału środków wynikających z decyzji budżetowych z 29 maja 2018 r. Jako partner społeczny zdajemy sobie sprawę, iż Państwa budżety zawsze są niższe od zaplanowanych i taka sytuacja ma miejsce od wielu lat. Wprost wyrażamy swoje zaniepokojenie w tym przedmiocie na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W roku

Interpelacja poselska ws. bierności prokuratury gdy naruszane są prawa związków zawodowych

Do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła interpelacja poselska poseł Barbary Chrobak (Kukiz’15) dotycząca ochrony uprawnień związków zawodowych przez organy ścigania. W interpelacji zadano ministrowi pytania dotyczące tego, jak jednostki prokuratury załatwiają zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, które utrudniają rozpoczynanie i prowadzenie działalności związkowej stypizowanych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16). Doświadczenia związków zawodowych wskazują, że postępowania takie kończone są odmową wszczęcia dochodzenia bądź decyzją o jego umorzeniu. – Podkreślić należy, że przy bierności organów ścigania, organizacje związkowe