Panel ekspercki „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Dzisiaj w Warszawie uczestniczymy w panelu eksperckim w związku z realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. badaniem ewaluacyjnym pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Projekt ma na celu zapewnienie dostosowania oferty szkoleń do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformowano, dotychczas zrealizowano ogólnopolskie badanie ankietowe pracowników wymiary sprawiedliwości, a także serię dyskusji grupowych z kadrą sądów i prokuratur i wywiadów indywidualnych z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w tych instytucjach. Ostatnim elementem procesu badawczego jest panel ekspercki, na którym zaproszeni eksperci będą dyskutować na temat

Informacja o nieprawdziwych wpisach na PPS

Koleżanki, Koledzy, Nawiązując do dzisiejszych wydarzeń, które miały miejsce przed i w trakcie roboczego spotkania w MS w przedmiocie podziału II transzy środków na wynagrodzenia, jesteśmy oburzeni zachowaniem administratora grupy zamkniętej na portalu Facebook „Pracownicy Polskich Sądów” (PPS), „Dar Piskorek”, który swoimi wpisami dezinformował uczestników grupy, przekazując informacje niezgodne z faktami. Pragniemy wyrazić głęboką dezaprobatę dla takich karygodnych zachowań, które nie tylko wprowadzają chaos informacyjny w przestrzeni publicznej (uczestnikami grupy PPS są nie tylko pracownicy sądów), ale jednocześnie naruszają zasady prowadzenia dialogu i właściwej współpracy wszystkich związków na rzecz pracowników. Utrudnia

KOMUNIKAT ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 30.01.2020r.

Dzisiaj odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W czasie spotkania obie strony przedstawiły swoje propozycje podziału II transzy wzrostu wynagrodzeń wraz z argumentami. Strona społeczna prezentowała w trakcie spotkania jednolite stanowisko. Kolejne spotkanie odbędzie się za tydzień lub dwa tygodnie, już w obecności Ministra Michała Wójcika. Uzgodnienia będą kontynuowane.

Informacja o złożonym piśmie ws. ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Katowice, dnia 27 stycznia 2020 r. Nr 4/27/01/2020          Szanowny Pan Michał Wójcik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości                           Szanowny Panie Ministrze, W związku ze zdjęciem z porządku obrad Rady Ministrów projektu Ustawy o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz biorąc pod uwagę rozpoczęcie nowej kadencji Sejmu, wnoszę o podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją obecnej Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w szczególności w zakresie artykułu 14, uwzględniając konieczność „modernizacji wynagrodzeń” (uporządkowania stanowisk wraz ze wzrostem wynagrodzeń). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż