WZYWAMY MS DO PODJĘCIA NIEZWŁOCZNYCH DECYZJI W ZW. Z KORONAWIRUSEM

         Katowice, dnia 11 marca 2020r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości                          Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wzywa władze Ministerstwa do podjęcia szybkich odgórnych decyzji związanych ze sposobami postępowania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz działań zmierzających w stronę ograniczenia ekspozycji pracowników w tym zakresie i możliwości wystąpienia zachorowań wśród pracowników. Z posiadanych informacji wynika, że nie wszystkie sądy są przygotowane na zapobieganie temu zjawisku (przede wszystkim chodzi o zakup środków odkażających oraz środków higieny). Konieczne jest także wprowadzenie zasad

Pytamy o procedury antymobbingowe w sądach

Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1) czy w Państwa jednostce została wprowadzona procedura antymobbingowa; 2) czy w Państwa jednostce w latach 2016 – 2020 powoływano komisję antymobbingową – prosimy o podanie liczby postępowań antymobbingowych prowadzonych przed komisją we wskazanym okresie, a także w ilu przypadkach w wyniku prac komisji antymobbingowej stwierdzono zasadność rozpatrywanej skargi o stosowanie mobbingu; 3) czy w Państwa jednostce w latach 2016 – 2020 były

Panel ekspercki „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Dzisiaj w Warszawie uczestniczymy w panelu eksperckim w związku z realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. badaniem ewaluacyjnym pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Projekt ma na celu zapewnienie dostosowania oferty szkoleń do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformowano, dotychczas zrealizowano ogólnopolskie badanie ankietowe pracowników wymiary sprawiedliwości, a także serię dyskusji grupowych z kadrą sądów i prokuratur i wywiadów indywidualnych z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w tych instytucjach. Ostatnim elementem procesu badawczego jest panel ekspercki, na którym zaproszeni eksperci będą dyskutować na temat dotychczasowych