WZYWAMY MS DO PODJĘCIA NIEZWŁOCZNYCH DECYZJI W ZW. Z KORONAWIRUSEM

         Katowice, dnia 11 marca 2020r.

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

                        

Szanowny Panie Ministrze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wzywa władze Ministerstwa do podjęcia szybkich odgórnych decyzji związanych ze sposobami postępowania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz działań zmierzających w stronę ograniczenia ekspozycji pracowników w tym zakresie i możliwości wystąpienia zachorowań wśród pracowników.

Z posiadanych informacji wynika, że nie wszystkie sądy są przygotowane na zapobieganie temu zjawisku (przede wszystkim chodzi o zakup środków odkażających oraz środków higieny). Konieczne jest także wprowadzenie zasad kontroli osób wchodzących do budynków sądów i zakaz wstępu dla osób z objawami choroby (przeziębienia), a także obligatoryjne korzystanie ze środków dezynfekujących tuż po wejściu do budynku.

Zalecenia zawarte w treści pisma skierowanego do wszystkich jednostek sądownictwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2020. (nr BO-II.0180.4.2020) obecnie są niewystarczające. Jako organizacja związkowa podjęliśmy działania poprzez składanie pism do pracodawców, aby zakupili środki dezynfekujące i zapewnili maseczki ochronne. Ponadto prosiliśmy
o zainstalowanie szyb oddzielających interesantów od pracowników w celu zmniejszenia ryzyka ekspozycji na wirusy i inne czynniki chorobotwórcze, które mogą obniżyć system odpornościowy organizmu. Działania te podejmowaliśmy z wyprzedzeniem, tj. zanim w Polsce oficjalnie ogłoszono obecność COVID-19.

W grupie największego ryzyka znajdują się pracownicy BOI, Biura Podawczego, Czytelni akt, protokolanci, sędziowie i kuratorzy sądowi, którzy pracują praktycznie bez żadnych zabezpieczeń, w szczególności sędziowie i protokolanci, którzy muszą wykonywać swoje czynności służbowe na zewnątrz sądu, np. w szpitalach psychiatrycznych lub w miejscu zamieszkania strony. Podobnie  psychologowie i pedagodzy z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów w swojej codziennej pracy mają kontakt z szerokim środowiskiem, w celu wydania opinii. Szczególnie narażeni są również kuratorzy sądowi, których charakter pracy jest związany z koniecznością bezpośredniego, osobistego kontaktu z podopiecznymi.

W wyniku wydawanych przez niektórych pracodawców komunikatów, kierujących interesantów wyłącznie do biur obsługi interesantów bądź biur podawczych, pracownicy tych komórek, nie otrzymawszy odpowiedniej ochrony i zabezpieczeń, są nadmiernie narażeni na ekspozycję czynników chorobotwórczych, w tym COVID-19.

Obecnie zamknięto całkowicie już jeden sąd, Prezes Rady Ministrów ogłosił zamknięcie szkół, przedszkoli oraz żłobków na okres 14 dni, co z pewnością dodatkowo spowoduje zmniejszenie obsady kadrowej z uwagi na konieczność sprawowania przez pracowników osobistej opieki nad dziećmi do lat 8.

Mając na uwadze powyższe, organizacja związkowa proponuje niezwłoczne wydanie konkretnych zaleceń dla prezesów i dyrektorów sądów, takich jak:

– wprowadzenie ruchomego czasu pracy, aby ludzie korzystający ze środków komunikacji publicznej nie musieli dojeżdżać do miejsca pracy w godzinach szczytu,

– ograniczenie dostępu interesantów do sądu poprzez jedynie kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną,

– wzmożenie kontroli osób wezwanych do osobistego stawiennictwa na rozprawach sądowych, wyłączenie możliwości udziału publiczności, zorganizowanie posiedzeń w taki sposób, aby odbywały się one na salach umożliwiających zachowanie zalecanej przez służby sanitarne odległości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami lub w przypadku trudności w tym zakresie – ograniczenie posiedzeń sądowych,

– obowiązek szczególnej dbałości o czystość sal rozpraw, umożliwienie korzystania uczestnikom rozpraw ze środków dezynfekujących przed wejściem na salę.

Natomiast w miejscowościach objętych największym zagrożeniem epidemiologicznym organizacja związkowa wnosi o rozważenie możliwości całkowitego zamknięcia placówek.

Proponowane działania mają charakter profilaktyczny. W ocenie organizacji związkowej jest to najskuteczniejsza i najbardziej odpowiedzialna forma ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

          Z poważaniem,

                      W imieniu
Komisji Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

 Edyta Odyjas