Pytamy o procedury antymobbingowe w sądach

Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) czy w Państwa jednostce została wprowadzona procedura antymobbingowa;

2) czy w Państwa jednostce w latach 2016 – 2020 powoływano komisję antymobbingową – prosimy o podanie liczby postępowań antymobbingowych prowadzonych przed komisją we wskazanym okresie, a także w ilu przypadkach w wyniku prac komisji antymobbingowej stwierdzono zasadność rozpatrywanej skargi o stosowanie mobbingu;

3) czy w Państwa jednostce w latach 2016 – 2020 były organizowane dla pracowników Sądu szkolenia z zakresu mobbingu w miejscu pracy;

4) jak oceniają Państwo skuteczność wewnętrznych regulacji antymobbingowych, funkcjonowanie komisji antymobbingowych w sądach oraz szkoleń pracowniczych pod kątem przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

Badanie Temida 2015, współorganizowane przez MOZ NSZZ „S” PSiP, przeprowadzone w ramach projektu pt. „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne” wykazało m.in., że pracownicy sądów najczęściej są narażeni w stopniu wysokim na psychospołeczne warunki pracy sprzyjające mobbingowi. Przeszło połowa badanych, a nierzadko 2/3, pozostaje narażona w wysokim stopniu na niemal wszystkie aspekty pracy, które uznawane są za warunki, w których może dochodzić do mobbingu. Porównanie pracowników sądów powszechnych z innymi grupami zawodowymi przebadanymi dotąd w Polsce, pozwala wnioskować, że środowisko pracy w sądach jest najbardziej mobbingogenne. Odnosząc średnie wyniki badań w poszczególnych grupach do norm, stwierdzono, że jedynie pracownicy sądownictwa osiągają jako grupa zawodowa wysoki poziom ekspozycji na warunki pracy sprzyjające pojawieniu się mobbingu. Wszystkie pozostałe przebadane w Polsce grupy zawodowe mieszczą się w przedziale wyników przeciętnych.

Powyższe wyniki wskazały na szczególną potrzebę prewencji w środowisku sądowym oraz konieczność prowadzenia dalszych badań i stworzenie dobrych praktyk w tym zakresie. Wśród rekomendacji wynikających z powyższych badań znalazły się działania mające na celu wprowadzenie w jednostkach sądownictwa powszechnego wewnętrznych uregulowań i procedur antymobbingowych oraz utworzenie ogólnopolskiego interdyscyplinarnego zespołu specjalistów zajmujących się tematyką mobbingu. W ciągu ostatnich 4 lat w wielu sądach w Polsce udało się wprowadzić lub zmodernizować wewnętrzne polityki (procedury) antymobbingowe i zachęcić pracodawców do organizowania systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie mobbingu. Zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z powyższych badań w Ministerstwie Sprawiedliwości utworzono w czerwcu 2017 r. Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych.

Przedmiotowy wniosek o udzielenie informacji publicznej ma na celu zdobycie wiedzy w zakresie aktualnej sytuacji dotyczącej funkcjonowania w sądach powszechnych procedur antymobbingowych i związanej z tym działalności komisji antymobbingowych, jak i poszerzania świadomości wśród pracowników na temat zjawiska mobbingu. Pozwoli to na podstawową analizę skali i skutków wdrożenia powyższych działań i ewentualne określenie kierunku i potrzeby prowadzenia dalszych prac (w tym badań, zmian legislacyjnych i innych) na rzecz poprawy warunków pracy w sądach w tym aspekcie.