Spór zbiorowy w SO Słupsk – żądania dotyczą płac oraz praw i wolności związkowych

Nasza organizacja związkowa złożyła Sądowi Okręgowemu w Słupsku żądania w trybie przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wśród żądań, które skierowano do SO Słupsk – poza wyrównaniem wynagrodzeń na stanowiskach z największymi dysproporcjami – znalazły się także takie, które związane są z przestrzeganiem praw związkowych, złożeniem przez pracodawcę deklaracji, że członkowie organizacji związkowych nie będą ponosili negatywnych skutków przynależności do związków zawodowych i pełnienia w nich funkcji (podjęto już próbę zwolnienia z pracy działacza związkowego). Chcemy też, by władze sądu jednoznacznie zakomunikowały pracownikom, że takie zachowania nie będą tolerowane oraz by same tych zasad przestrzegały.

Zwróciliśmy się o odblokowanie środków na nagrody

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury skierowała do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym zwróciła się o wyjaśnienie, jakie są plany wobec pozostających w budżetach sądów nadwyżek w funduszu płac, wynikających z absencji pracowników, na które składają się m.in. okresy pobierania zasiłków opiekuńczych z tytułu trwającej pandemii koronawirusa oraz pozostałe okresy nieobecności, za które sądy nie były zobowiązane do wypłacania wynagrodzeń (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze). Wnieśliśmy o odblokowanie środków na nagrody i umożliwienie prezesom i dyrektorom sądów przyznania zróżnicowanych nagród uznaniowych do wysokości już posiadanych środków w funduszach płac dla urzędników, asystentów sędziego, innych pracowników oraz kuratorów sądowych. Organizacja związkowa stoi na stanowisku, że za odblokowaniem

Podziękowania dla RPO – Adama Bodnara

Szanowny Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich  Szanowny Panie,  MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury składa Panu podziękowania za ostatnie pięć lat stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela.  Dziękujemy za to, że w całym kontekście ważnych zadań dostrzegał Pan także sytuację pracowników sądów i prokuratury – tak istotnych dla właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i włączył się Pan w zmienianie tej części rzeczywistości.  W szczególności pragniemy przywołać Pana działania mające na celu dostosowanie przepisów regulujących wynagradzanie pracowników sądów i prokuratury do standardu Konstytucji, przez uregulowanie ich na poziomie ustawowym. Doceniamy, że stał Pan na straży ochrony danych osobowych