Zwróciliśmy się o odblokowanie środków na nagrody

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury skierowała do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym zwróciła się o wyjaśnienie, jakie są plany wobec pozostających w budżetach sądów nadwyżek w funduszu płac, wynikających z absencji pracowników, na które składają się m.in. okresy pobierania zasiłków opiekuńczych z tytułu trwającej pandemii koronawirusa oraz pozostałe okresy nieobecności, za które sądy nie były zobowiązane do wypłacania wynagrodzeń (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze).

Wnieśliśmy o odblokowanie środków na nagrody i umożliwienie prezesom i dyrektorom sądów przyznania zróżnicowanych nagród uznaniowych do wysokości już posiadanych środków w funduszach płac dla urzędników, asystentów sędziego, innych pracowników oraz kuratorów sądowych.

Organizacja związkowa stoi na stanowisku, że za odblokowaniem tych środków przemawiają względy słuszności m.in. w związku z powszechnym niedoborem kadr w okresie trwania epidemii, chociażby na skutek korzystania z zasiłków opiekuńczych i innych form nieobecności w pracy. Niedobory te wymagały dodatkowego obciążania pozostałych pracowników, którzy od kilku miesięcy zapewniali sprawne funkcjonowanie sądów i nie otrzymywali z tego tytułu dodatków specjalnych. Dotyczy to zarówno pierwszej fazy epidemii, jak i późniejszego okresu, kiedy wielu pracowników dołożyło szczególnych starań, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania sądów.

Zwracamy uwagę, że na bieżąco i bez przeszkód realizowane były czynności związane z dyżurami dotyczącymi wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, orzekania w trybie przyspieszonym w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia oraz dyżurami związanymi z koniecznością podejmowania czynności niecierpiących zwłoki w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Pomimo występujących sytuacji objęcia pracowników kwarantanną sądy realizowały wyznaczone zadania wymiaru sprawiedliwości. Pracownicy angażowali się w realizację czynności pionów, do których nie są przypisani swoimi zakresami czynności, natomiast nie zostali w żaden sposób docenieni za swój wysiłek i zaangażowanie.