Stanowisko MOZ dot. projektu rozporządzenia MS ws. stanowisk i szczegółowych zasad…

Poniżej przedstawiamy skierowane do Ministra Sprawiedliwości w dniu 15 października 2015 roku stanowisko Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

NOWA USTAWA O PRACOWNIKACH SĄDÓW – UZUPEŁNIENIE

Organizacja związkowa przekazuje, że z informacji otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że projekt z dnia 25.06.2014 założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury w dniu 22.10.2014 został skierowany przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka do Ministra Jacka Cichockiego Przewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu (pismo i projekt w załączeniu). Pismem z dnia 25.11.2014 skierowanym do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciecha Hajduka Wiceprzewodniczący Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu Jacek Jaworowski poinformował o decyzji Zespołu o konieczności uzupełnienia testu regulacyjnego przedstawionego projektu (pismo w załączeniu). Pismami z dnia 09.04.2015 oraz 07.05.2015 Departament Legislacyjny Ministerstwa

KRS negatywnie o nowym regulaminie sądów

Przepisy o maksymalnych terminach, na jakie powinny być odraczane rozprawy, oraz o oddzielnych pomieszczeniach dla świadków, mogą nie być możliwe do zrealizowania – oceniła Krajowa Rada Sądownictwa w opinii do projektu nowego sądowego regulaminu. Między innymi z tych powodów KRS zaopiniowała negatywnie projekt autorstwa resortu sprawiedliwości. Według Rady niektóre zapisy projektu wykraczają ponadto poza kwestie, które minister sprawiedliwości może regulować na podstawie rozporządzenia. Na przełomie marca i kwietnia resort sprawiedliwości przedstawił – i skierował do konsultacji – projekt nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Planowane rozporządzenie ma m.in. określać zasady

Obywatel przywrócił orła na wyrokach

Także na wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) pojawi się wreszcie orzeł. Zmiana to zasługa Marcina Puźniaka, który w Święto Niepodległości w 2013 r. wniósł w tej sprawie wniosek do Kancelarii Prezydenta. Zwrócił się w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów: wytknął bowiem prawodawcy niekonsekwencję. Oto na wszystkich wyrokach sądów wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej możemy zobaczyć polskie godło (w wyrokach sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów wojskowych, a nawet Naczelnego Sądu Administracyjnego), tylko na wyrokach WSA brakuje godła państwowego. Jego zamieszczania nie przewiduje regulamin sądów administracyjnych, nadany