BUDZIMY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W AKCJĘ BUDZENIA TRYBUNAŁU I WYSYŁANIA PETYCJI NA ADRES TK POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

Od ponad 5 lat w Trybunale Konstytucyjnym zalega nierozpoznany wniosek o  zbadanie z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze. Trybunał przysnął nad tą sprawą.

Prawo do strajku należy do jednych z podstawowych praw i wolności pracowniczych oraz związkowych. Nasi Koledzy z krajów europejskich nie zostali pozbawieni tego prawa i patrzą na nas ze zdumieniem. Takie pozbawianie prawa szerokiej grupy pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę jest niedopuszczalne w państwie prawa, a wieloletnie milczenie sądu konstytucyjnego uważamy za skandaliczne.

Dlatego obudźmy razem Trybunał Konstytucyjny!

Poniżej znajdziecie wzór petycji, którą można skierować do TK. Może ona być wysłana także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą  petycja powinna zawierać oznaczenie wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.

Petycje organ rozpoznający ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej, tam także znajdzie się informacja o jej rozpoznaniu.

Składane petycje publikowane będą przez organ w postaci zanonimizowanej. Jeżeli wnoszący petycję chce ujawnić swoje dane, może na końcu dodać zgodę o treści:

„Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.”

Poniżej znajdziecie link do wzoru petycji oraz link do pliku z plakatem akcji.

Budzimy TK - plakat
Petycja-wzór.doc