Żądania (postulaty) pracowników wymiaru sprawiedliwości na 2025 rok

Dzisiaj Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Ad Rem”, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej złożyły do Ministerstwa Sprawiedliwości wspólne stanowisko dotyczące żądań (postulatów) płacowych pracowników sądów powszechnych (poniżej zamieszczamy pełną treść pisma). Pisma o podobnej treści zostały skierowane do odpowiednich organów także w odniesieniu do pracowników prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz pracowników sądów administracyjnych. 

Treść pisma: 

Warszawa, 27 maja 2024 roku 

  

Szanowny Pan
Adam Bodnar
Minister Sprawiedliwości 

  

 Szanowny Panie Ministrze,    

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Ad Rem”, Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu reprezentując pracowników sądownictwa powszechnego żądają: 

  1. wprowadzenia rozwiązań systemowych dotyczących zasad wynagradzania (w tym zasad awansowania), 
  2. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2025 roku nie mniej niż o 15%, 
  3. niezależnie od punktu 2, zrealizowania postulatu strony społecznej z 2023 roku dotyczącego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 24%,  
  4. pozyskania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na niwelowanie dysproporcji płacowych na tych samych stanowiskach w obrębie danego sądu, okręgu i apelacji, a także pomiędzy poszczególnymi apelacjami.  

Ad 1. Praktyka doraźnego nowelizowania rozporządzeń służy jedynie realizacji ustawy budżetowej i wyrównywania dolnej granicy wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie zabezpiecza wzrostu wynagrodzeń w zależności od sytuacji gospodarczej i nie daje gwarancji stabilności wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w sądach. Dodatkowo przepisy regulujące warunki wynagradzania pracowników sądów nie spełniają zasad wynikających z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Tylko przyjęcie odpowiednich rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń pracowników sądów (w tym zasad awansowania) na poziomie ustawowym pozwoli na rozwiązanie problemu płacowego w tych grupach zawodowych w dłuższej perspektywie, wyeliminuje z obrotu prawnego akt normatywny niespełniający standardów konstytucyjnych  i zapobiegnie wykorzystywaniu tego kluczowego zagadnienia do osiągania krótkotrwałych interesów politycznych. Przede wszystkim zmniejszy zaś rotację pracowników zatrudnionych w instytucjach sprawujących wymiar sprawiedliwości, zatrzyma doświadczoną kadrę,  a jednocześnie zachęci nowe osoby do podejmowania pracy w wymiarze sprawiedliwości.
To wszystko z pewnością wpłynie pozytywnie na sprawność w prowadzeniu postępowań sądowych.   

Ad 2. Żądanie jest zgodne z propozycją zgłoszoną w piśmie z dnia 17 maja 2024 roku przez trzy centrale związkowe do Ministerstwa Finansów dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o co najmniej 15%.  

Ad 3. W 2023 roku strona społeczna żądała wzrostu wynagrodzeń zasadniczych jeszcze w 2023 roku o 20% oraz o 24% w 2024 roku. Dlatego też podwyższenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 20% w br. uznaje za częściowe spełnienie powyższych żądań, co oznacza, że żądanie wzrostu wynagrodzeń pracowników sądownictwa o 24% pozostaje aktualne. 

Ad 4. Na przestrzeni lat w sądach w całej Polsce powstały nieuzasadnione dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników zajmujących te same stanowiska  i wykonujących taką samą pracę w obrębie jednej jednostki, okręgu i apelacji, a także apelacjami. Stan taki jest niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi i zasadami współżycia społecznego, jak i budzi uzasadnione poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników. Brak odpowiednich dodatkowych środków na ten cel i nieprecyzyjne zasady wynagradzania pracowników sądów uniemożliwiają niwelowanie tych dysproporcji, a nawet je pogłębiają.  

W związku z powyższym organizacje związkowe wnoszą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia godziwych wynagrodzeń wszystkich pracowników sądów. 

Strona społeczna zwraca się z prośbą o wyznaczenie spotkania z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, na którym szczegółowo omówione zostaną przedmiotowe postulaty. 

           Z wyrazami szacunku 

 

Postulaty-ZZ-dot.-pracownikow-sadow-powszechnych-na-2025-rok-sig.pdf Postulaty-ZZ-dot.-pracownikow-prokuratury-na-2025-rok-sig.pdf Postulaty-ZZ-dot.-pracownikow-IES-i-KSSiP-na-2025-rok-sig.pdf Postulaty-ZZ-dot.-pracownikow-sadow-administracyjnych-na-2025-rok-sig.pdf