Prośba do MS o zajęcie stanowiska ws. transkrypcji

Katowice, dnia 31 marca 2020 r.

Szanowny Pan
Michał Wójcik
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Pan
Artur Strumnik
Dyrektor Departamentu Budżetu
i Efektywności Finansowej
w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. Informatyzacji sądownictwa powszechnego z dnia 20 marca 2020 r. zwracamy się o zajęcie stanowiska w przedmiocie propozycji powierzenia zadania sporządzania transkrypcji protokołów elektronicznych pracownikom sądu, którzy na co dzień nie stanowią członków zespołów transkrybenckich.

Organizacja związkowa jest zaniepokojona faktem wskazanym w piśmie Zastępcy Koordynatora, że terminowa realizacja zadań związanych z transkrypcją była dotąd utrudniona z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe. Rodzi to uzasadnione obawy, że zadania te zostaną przydzielone pracownikom sądu jako zadania dodatkowe nie tymczasowo, a na stałe – w ramach dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia za pracę.

Projekt zakłada, że osoby zajmujące dotychczas transkrypcją w OKZT nie będą wykonywały swojego zakresu czynności z uwagi na potrzebę prowadzenia szkoleń i stałego nadzorowania osób przyuczanych. Zdaniem organizacji związkowej nie wpłynie to znacząco na poprawę terminowości realizacji zadań przez OKZT, a może spowodować jeszcze większe opóźnienia. Przewidywalnie czas konieczny na przygotowanie pracowników do wykonywania transkrypcji oraz cała procedura związana z wykonaniem zadań prawdopodobnie potrwa dłużej niż obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ponadto jak wynika z Załącznika Nr 1 (…) w sprawie wykonywania transkrypcji w każdym z sądów, w których wskazano osoby do wykonywania transkrypcji, należałoby zmienić szereg wewnętrznych aktów prawnych. Przy zmianie Regulaminu pracy bierze się pod uwagę terminy ustawowe, także w przypadku działających w zakładzie pracy zakładowych organizacji związkowych oraz termin wejścia w życie wprowadzonych zmian. W opisywanym dokumencie pojawiła się, budząca duży niepokój propozycja wyłączenia stosowania Regulaminów pracy oraz polityki bezpieczeństwa/systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Należy podkreślić, że wykorzystywanie prywatnego sprzętu komputerowego i prywatnego dostępu do Internetu rodzi szereg wątpliwości, mając na względzie politykę bezpieczeństwa informacji oraz przepisy RODO. Pojawia się w tej sytuacji także problem pełnego wyposażenia pracowników w narzędzia do wykonywania zleconych czynności transkrybenckich.

Realizacja przedmiotowego projektu powoduje ponadto konieczność po raz kolejny (a jednocześnie tymczasowo) gromadzenia danych osobowych pracowników, które są potrzebne do nadania uprawnień umożliwiających wykonywanie transkrypcji.

Nie można też pominąć kwestii oceny ryzyka zawodowego. Wykonywanie czynności transkrypcji wiąże się z dużą ekspozycją na hałas, a w konsekwencji narażeniem na utratę słuchu. W związku z tym czynnik ten powinien zostać ujęty w ocenie ryzyka zawodowego na danym stanowisku, a pracownik, któremu pracodawca zamierza zlecić te zadania, nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania transkrypcji.

Z uwagi na krótki termin wskazania przez pracodawców w sądach listy wyznaczonych pracowników, prosimy o pilne zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Z poważaniem,

Komisja MOZ NSZZ “S” Pracowników
Sądownictwa i Prokuratury