PROKURATURA: Wniosek o informacje o pracy zmianowej

Wraz ze stanowiskiem związanym z ewentualnym wprowadzaniem w prokuraturze pracy zmianowej 4 lutego 2022 r. skierowaliśmy do jednostek prokuratury wniosek o takie informacje:

  1. Czy organ, do którego skierowany został niniejszy wniosek, wprowadził lub planuje wprowadzić pracę w systemie zmianowym, a jeżeli tak – w jakich godzinach będą ustalane godziny pracy poszczególnychzmian oraz jakich grup zawodowych będą dotyczyły. W przypadku wydania w tej sprawie zarządzenia lub innego dokumentu konstytuującego taką organizację pracy organizacja związkowa prosi o przesłanie jego treści.
  2. Czy w związku z wprowadzeniem pracy zmianowej, planowaniem pracy zmianowej oraz aktualnym stanem epidemii, który może ewentualnie uzasadniać wprowadzenie takich rozwiązań organizacyjnych, organ, do którego skierowany został wniosek jako zakład pracy: [a] dokonał procedury nowelizacji regulaminu pracy w tym zakresie, określając w nim nowe ramy czasowe świadczenia pracy w tym zakładzie, a jeżeli nie, to na jakiej podstawie wprowadzono, planuje się wprowadzić lub można wprowadzić takie godziny pracy w tym zakładzie? [b] dokonał ponownej oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając czynnik określony w poz. V.6 zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.)? [c] skierował pracowników, którzy mogą być objęci pracą zmianową na ponowne badania z zakresu medycyny pracy z uwzględnieniem czynnika: „Praca zmianowa, w tym praca w porze nocnej”?
  3. Jaka była wysokość budżetu organu, do którego skierowano niniejszy wniosek na poniesienie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w roku 2021 i jaka jest w roku 2022 lub jaka jest planowana w roku 2022?
  4. Czy w planie budżetu na rok 2022 uwzględniono zwiększenie środków finansowych w związku z koniecznością ponownego skierowania na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy w związku z wprowadzania pracy zmianowej?

Ze stanowiskiem, które zostało skierowane można zapoznać się tutaj: STANOWISKO