Podsumowanie procesu podziału “10 mln zł” na terenie całego kraju

W dniu 16 września 2015 roku odbyło się spotkanie przewodniczącej naszej organizacji z dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej podsumowywujące rozdysponowanie środków, które zostały przez MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa pozyskane podczas protestu 24 września 2014 roku w Warszawie. Przedstawiamy zbiorczą informację (dokument PDF w załączeniu) dotyczącą przebiegu procesu podziału tej dodatkowej puli środków na terenie całego kraju. Obecnie trwa zbieranie materiałów do wnikliwej analizy, tj. szczegółowych danych w tym zakresie z poszczególnych jednostek. Po wychwyceniu nieprawidłowości w rozdysponowaniu w/w środków (niezgodnie z ich przeznaczeniem) będziemy powiadamiać o tym fakcie Ministra Sprawiedliwości oraz organy ścigania.

Szczegółowa kontrola w tym względzie jest bardzo ważna z uwagi na podział większych kwot w przyszłym roku.

Jeżeli przypuszczacie, że w Waszych jednostkach, w których nie ma „S” (i nie mieliście tym samym realnego wpływu na podział środków) wystąpiły nieprawidłowości w tym zakresie  – prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: edyta.odyjas@onet.pl