Oceny okresowe pracowników sądów – przypomnienie

Organizacja związkowa przypomina, że jedynym aktem wykonawczym w zakresie okresowych  ocen kwalifikacyjnych urzędników sądowych jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.12.2007 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury, które w kompleksowy sposób reguluje kwestie oceny kwalifikacyjnej pracowników sądów. Zgodnie z § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia wzór arkusza oceny kwalifikacyjnej określa załącznik do rozporządzenia. Żaden zapis w/w rozporządzenia nie zobowiązuje pracowników sądów do dokonywania samooceny w trakcie okresowej oceny kwalifikacyjnej.

W załączeniu prezentujemy pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 02.04.2015 (znak DSO-I-061-8/15), a także z dnia 25.03.2014 (znak DSO-I-513-2/14), z treści których jednoznacznie wynika, że jedynymi aktami prawnymi, na podstawie których można przeprowadzić okresowe oceny kwalifikacyjne urzędników sądów są ustawa z dnia 18.12.1998 o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.12.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury, zaś wydawanie i stosowanie w tym zakresie innych wewnętrznych aktów prawnych, np. regulaminów, zarządzeń i wytycznych – nie znajduje podstawy prawnej. Zaznaczyć należy, że dyrektor sądu jest jedynie organem wykonawczym dokonującym oceny na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu. Dyrektor sądu jako organ (zarówno na gruncie ustawy, jak też rozporządzenia) nie został wyposażony w kompetencje do samodzielnego uzupełniania, dookreślania i ustalania kryteriów oceny na gruncie zarządzenia lub regulaminu, albowiem wyłączną podstawę do dokonania oceny urzędników i innych pracowników sądów stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Z tego względu wszelkie zarządzenia i regulaminy dotyczące ocen okresowych urzędników i innych pracowników sądów wprowadzane przez organ sądu jakim jest dyrektor sądu nie mają racji bytu w obrocie prawnym (jako wprowadzone bez stosownej delegacji), zaś oceny okresowe dokonane na ich podstawie będą nieważne.

Dalsze dokonywanie przez dyrektorów sądów okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądów na podstawie wydanych przez siebie wewnętrznych aktów prawnych, np. regulaminów, zarządzeń i wytycznych – spotka się ze zdecydowaną reakcją organizacji związkowej.

Ponadto informujemy, że w związku z odpłatnym angażowaniem przez niektórych dyrektorów sądów w proces okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądów zewnętrznych podmiotów – co w ocenie organizacji związkowej wyczerpuje znamiona łamania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i marnotrawienia środków publicznych – w przypadku niezaprzestania tego rodzaju praktyk organizacja związkowa zawiadomi właściwe organy i instytucje.