Oceny okresowe pracowników sądów – przypomnienie

Organizacja związkowa przypomina, że jedynym aktem wykonawczym w zakresie okresowych  ocen kwalifikacyjnych urzędników sądowych jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.12.2007 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury, które w kompleksowy sposób reguluje kwestie oceny kwalifikacyjnej pracowników sądów. Zgodnie z § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia wzór arkusza oceny kwalifikacyjnej określa załącznik do rozporządzenia. Żaden zapis w/w rozporządzenia nie zobowiązuje pracowników sądów do dokonywania samooceny w trakcie okresowej oceny kwalifikacyjnej. W załączeniu prezentujemy pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 02.04.2015