KRS negatywnie o nowym regulaminie sądów

Przepisy o maksymalnych terminach, na jakie powinny być odraczane rozprawy, oraz o oddzielnych pomieszczeniach dla świadków, mogą nie być możliwe do zrealizowania – oceniła Krajowa Rada Sądownictwa w opinii do projektu nowego sądowego regulaminu.

Między innymi z tych powodów KRS zaopiniowała negatywnie projekt autorstwa resortu sprawiedliwości. Według Rady niektóre zapisy projektu wykraczają ponadto poza kwestie, które minister sprawiedliwości może regulować na podstawie rozporządzenia.
Na przełomie marca i kwietnia resort sprawiedliwości przedstawił – i skierował do konsultacji – projekt nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Planowane rozporządzenie ma m.in. określać zasady obsługi interesantów w sądach oraz organizacji rozpraw, mówi też o ujednoliceniu sądowych stron internetowych oraz o zakresie informacji, jakie mogłyby być ujawniane na wokandach.
Zaproponowano na przykład – w celu wyeliminowania odraczania spraw na długie okresy – aby sprawy w toku wyznaczano w ten sposób, żeby przerwy między rozprawami nie przekraczały trzech miesięcy. W części dotyczącej organizacji sal sądowych zapisano natomiast zasadę wydzielania – w miarę możliwości – osobnych pomieszczeń dla pokrzywdzonych i świadków.
“Rozwiązanie, zgodnie z którym odroczenie rozprawy nie może nastąpić na termin późniejszy niż trzy miesiące może nie być możliwe do pogodzenia z czynnościami procesowymi sądu” – oceniła KRS. Dodała, że “często sporządzenie opinii przez biegłego, w szczególności w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym, wymaga czasu przekraczającego trzy miesiące i wówczas wcześniejsze wyznaczenie rozprawy w żaden sposób nie przyczyni się do szybszego rozpoznania sprawy”.
Także – według KRS – wymogi odnoszące się do zasad tworzenia pomieszczeń przeznaczonych dla świadków “wydają się zbyt kategoryczne i w praktyce – w obecnej sytuacji lokalowej – niemożliwe do zrealizowania”. “W większości budynków sądowych brakuje pomieszczeń, które mogłyby zostać przeznaczone na sale rozpraw lub pokoje dla asystentów, w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, że istnieje realna możliwość spełnienia powyższych wymagań” – zaznaczono w opinii.
“W obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód do podjęcia przez ministra sprawiedliwości działań zmierzających do stworzenia odpowiednich pomieszczeń dla świadków oraz pokoi narad bez zmiany regulaminu” – dodała KRS.
Nowy regulamin ma także poruszać m.in. kwestie związane z podziałem kompetencji i współpracą pomiędzy prezesami a dyrektorami sądów. Szczegółowo określono w nim także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom.
Według KRS projekt regulaminu w części dotyczącej zasad przydziału spraw sędziom i podziału czynności pomiędzy sędziów w ramach wydziału sądowego wkracza jednak w zakres ustawowych kompetencji prezesa sądu. “Ponadto jest to materia ustawowa, która nie może być regulowana aktem niższego rzędu, rozporządzeniem MS” – oceniono w opinii.
“Prezes sądu posiada wyłączną kompetencję do decydowania o przydziale sędziów do wydziałów, ustalania zakresu ich obowiązków oraz określania zasad przydziału spraw” – podkreśliła Rada.
W rozporządzeniu – zdaniem KRS – nie mogą być także uregulowane kwestie dotyczące transkrypcji nagranych protokołów z rozpraw przez pracowników podległych MS. Rada wskazała, że – w jej opinii – takie rozwiązanie “doprowadzi do udostępniania akt sądowych osobom nieuprawnionym i w tym zakresie nie może stanowić przedmiotu regulacji rozporządzenia”.
Resort sprawiedliwości – zamiast nowelizować dotychczasowy regulamin – zdecydował się opracować liczący 115 stron nowy projekt rozporządzenia po licznych wcześniejszych zmianach ustaw, w tym np. dotyczących ustroju sądów. “Planowana liczba i zakres zmian, jakie musiałyby być wprowadzone do obowiązującego rozporządzenia, naruszyłaby jego konstrukcję, co w efekcie doprowadziłoby do jego niespójności merytorycznej i logicznej” – wskazywało MS. Według planów konsultacje i opiniowanie projektu nowego regulaminu ma potrwać do początku maja.

Źródło: rp.pl