Iustitia o zamrożonych pensjach pracowników sądów

Wynagrodzenia sekretarzy, kuratorów, asystentów, woźnych i pozostałych pracowników w sądach rejonowych, pozostają od wielu lat na niezmienionym poziomie. Przeciwko takiej sytuacji protestują organizacje pracownicze. Protesty poparli też sędziowie.
W sprawie wynagrodzeń pracowników sądów wypowiedzieli się m.in. sędziowie Sądu Rejonowego w Pile.
W uchwale z 15 kwietnia 2015 r. zebranie sędziów zwróciło uwagę na konieczność natychmiastowego podwyższenia płac sekretarzy sądowych, kuratorów sądowych, asystentów, woźnych sądowych i pozostałych pracowników w sądach rejonowych.
– Poziom płac, w tym pracowników z wieloletnim stażem, nie pozwala na godne życie i utrzymanie rodzin, a w przyszłości na godne emerytury. Dotychczasowy okres zamrożenia płac jest niezmiernie długi – podkreślili sędziowie w przedmiotowej uchwale.
– Popieramy stanowisko Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zawarte w Dezyderacie nr 3 uchwalonym na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. i zawarte tam stwierdzenie, że aktualne wynagrodzenia korpusu urzędniczego nie odpowiadają godności sprawowania urzędu oraz zakresowi obowiązków – dodali.
Podkreślili przy tym, iż na powyższe zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 11 lutego 2015 r. sygn. akt P 44/13, gdzie podniósł, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur oraz kuratorów sądowych budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.
Zdaniem sędziów Sądu Rejonowego w Pile, utrzymanie poziomu płac na tak niskim poziomie od kilkunastu lat w stosunku do wykształconej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników sądownictwa, zatrudnionych przez demokratyczne i praworządne państwo, jest naganne również moralnie i stanowi wielką krzywdę dla nich. W ubiegłym roku pracownikom Sądu Rejonowego w Pile nie wypłacono żadnych premii oraz nagród uznaniowych, co w kontekście wysokości wynagrodzeń i wypłacanych premii i nagród za lata poprzednie powoduje, iż odczuwają oni wyraźnie umniejszenie ich wynagrodzeń.
– Nie widzimy merytorycznego uzasadnienia dla utrzymywania na niskim poziomie wynagrodzeń asystentów w sądach powszechnych wszystkich szczebli, zwłaszcza w sądach rejonowych – zaznaczyli sędziowie.
– Wyrażamy również solidarność z postulatami referendarzy i kuratorów sądowych, co do należnego im i ustawowo przyznanego awansu na stanowisko starszego referendarza i wyższe stanowiska kuratorskie – dodali.
Źródło: www.rp.pl