Zwracamy się Ministra Dworczyka o wniosek ws. szczepień

Nasz Znak: 20210408-1-KPRM

Kraków, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Szanowny Pan
Michał Dworczyk
Pełnomocnik Rządu
ds. Narodowego Programu Szczepień

Szanowny Panie Ministrze,

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) – reprezentując zbiorowe interesy zatrudnionych i pełniących obowiązki służbowe w sądach powszechnych i prokuraturze – zwraca się o wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w § 27 ust. 4a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) – w sprawie umożliwienia szczepień dla wszystkich zatrudnionych w sądach i prokuraturze – jako osób wykonujących czynności w jednostkach zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa.

W wydawanych przez Radę Ministrów rozporządzeniach pracownicy tych jednostek zostali potraktowani jako wyjątek wśród wszystkich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym. Jedynie w sądach i prokuraturach – decyzją Rady Ministrów – nie przewidziano możliwości stosowania organizacji pracy, o której mowa w § 22 przywołanego Rozporządzenia.

Organizacja związkowa zdając sobie sprawę z roli jaką pełni wymiar sprawiedliwości uważa, że w ślad za tą decyzją Rady Ministrów winno iść niezwłoczne uruchomienie procedury zaszczepienia pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Sądy i prokuratury mierzą się obecnie z licznymi absencjami pracowników, co dezorganizuje ich funkcjonowanie i odbija się negatywnie na obywatelach. Podejmowane przez dyrektorów i prezesów sądów działania bieżące nie są wystarczające – zwłaszcza w dłuższej perspektywie. W naszej ocenie konieczne jest przede wszystkim zapewnienie odporności na zakażenie jak największej liczby wykonujących obowiązki w wymiarze sprawiedliwości. Tylko takie działanie jest działaniem profilaktycznym, celowym i skutecznym – w szerszej perspektywie dbałości o właściwe funkcjonowanie tej sfery działalności państwa.

Z opublikowanego na stronach rządowych już w grudniu ubiegłego roku opisu „Narodowego Programu Szczepień” jednoznacznie wynika, że w etapie szczepień, obok m.in. osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także pracownicy wymiaru sprawiedliwości – jako osoby zwiększające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa. Zgodnie z ostatnią nowelizacją pracownicy ci zostali włączeni do I etapu szczepień, w którym znajdują się m.in. służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze, wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty czy nauczyciele akademiccy (por. § 27 ust. 1 cyt. Rozporządzenia). Znaczna część tych grup została już zaszczepiona – mimo, że wykonuje – co do zasady – pracę zdalną. Pracownicy sądów i prokuratury, którzy decyzją Rady Ministrów nie mogą w tej formie mieć zlecanej pracy wciąż oczekują na szczepienia.

Uruchomienie możliwości szczepienia pracowników wymiaru sprawiedliwości jest uzależnione od wniosku, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jednie Pan może skierować do Ministra Zdrowia.

Jeżeli Pan Minister nie podziela stanowiska organizacji związkowej zwracamy się przekazanie nam – jako stronie społecznej – jakie racjonalne i faktyczne argumenty przemawiają za tym, że dotąd nie wystąpił Pan (według naszej wiedzy) z właściwym wnioskiem do Ministra Zdrowia. Prosimy także o informację, kiedy taki wniosek zostanie skierowany i od czego zależy Pana decyzja w tym zakresie.

Zwracamy uwagę także, że w dniu 26 marca br. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wystąpiła z pismem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, czy Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Programu Szczepień wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w przywołanych na wstępie przepisach. Na nasze pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Działając nie tylko na rzecz pracowników sądów i prokuratury, ale w szeroko rozumianym interesie publicznym – doświadczając w codziennej działalności dezorganizacji w funkcjonowaniu sądów i prokuratury oraz licznych trudności z jakimi mierzą się nasze zakłady pracy i kierujący tymi jednostkami – zwracamy się o pilne podjęcie właściwych działań, które umożliwiają istniejące już przepisy.

     Z wyrazami szacunku,
W imieniu i z upoważnienia
Komisji Międzyzakładowej

[-] Dariusz Kadulski
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Międzyzakładowej