Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury poparł nasze działania

Warszawa, dnia 20  września 2017 r.

UCHWAŁA

Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
w sprawie projektu ustawy o modernizacji prokuratury oraz budżetu na rok 2018.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podwyższenie budżetu na 2018 r.

Zwracamy uwagę na fakt, iż do roku 2015 Prokuratura była instytucją chronicznie niedofinansowaną, co doprowadziło ją do całkowitej zapaści finansowej i wręcz dysfunkcjonalności na płaszczyźnie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości.

Począwszy od 2016 roku Prokuratura zintensyfikowała działania związane
ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a zwłaszcza finansowo- skarbowej. Notowany w tym okresie wzrost ściągalności podatków, a także spadek liczby wyłudzeń VAT jest w dużej mierze wynikiem działań Prokuratury. Działania te wymagają obecnie intensyfikacji, co może przynieść dalsze korzyści dla państwa
i obywateli.

W ocenie Rady Głównej ZZPiPP RP utrzymanie pozytywnych tendencji oraz dalsza profesjonalizacja prokuratury na polu zwalczania przestępczości finansowo – skarbowej, wymaga zdecydowanej poprawy warunków ekonomicznych jej funkcjonowania.

Na szczególne podkreślenie zasługuje potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanej kadry – urzędników, informatyków, analityków kryminalnych i asystentów. Zatrudnienie
w tych grupach jest obecnie wysoce niewystarczające dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania całej instytucji. Mimo zatrudnienia 350 asystentów w 2017 r., ilość tych stanowisk jest kilkukrotnie niższa niż w sądach powszechnych, gdzie 1 asystent przypada 3 sędziów, podczas gdy w prokuraturze na 15 prokuratorów.

Za niezwykle niepokojący uznać należy poziom wynagrodzeń całego pionu wspomagającego prokuratorów, bez którego sprawna realizacja zadań
w zakresie zwalczania przestępczości nie jest możliwa. Jak wynika z danych którymi dysponuje Związek średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w 357 prokuraturach rejonowych wynosi 2605 zł, a w 45 prokuraturach okręgowych 3184 zł. Są to wartości znacząco odbiegające od wysokości średniej płacy w gospodarce, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 4353,55 zł.

Dane te wskazują na fakt, iż znacząca liczba pracowników prokuratury otrzymuje wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej lub do niego zbliżonym.

Dalsze utrzymywanie tej sytuacji jest w ocenie Związku Zawodowego Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP zagrożeniem dla sprawności całej instytucji, a przede wszystkim nie sprzyja utrzymaniu i polepszeniu dobrej kondycji budżetu państwa.

Dlatego też Rada Główna ZZPiPP RP zauważa konieczność uwzględnienia tych okoliczności w pracach nad kształtem budżetu na rok 2018 poprzez zwiększenie środków umożliwiających zatrudnienie kadry specjalistycznej stanowiącej niezbędne zaplecze dla prowadzących postepowania przygotowawcze prokuratorów oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń. To właśnie tego rodzaju działania zapewnić mogą zdecydowaną poprawę efektywności działania całej prokuratury.

W ocenie Związku, jednym z niezwykle istotnych zadań Państwa jest skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa finansowego obywateli. Nie będzie to możliwe bez zdecydowanych inwestycji w wykwalifikowany aparat pomocniczy umożliwiający efektywne wykorzystanie potencjału obecnej kadry prokuratorskiej.

Prokuratura wymaga inwestycji i wdrożenia w możliwie najkrótszym czasie procesów modernizacyjnych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest przekonany, że dla stanu finansów państwa takie inwestycje cechuje najwyższy stopień opłacalności.

Dlatego też, jako największa organizacja przedstawicielska działająca w prokuraturze postulujmy niezwłoczne przyjęcie ustawy modernizacyjnej oraz dostosowanie budżetu na 2018 r. do potrzeb związanych ze skutecznym zwalczaniem współczesnej przestępczości.

Mając na względzie dobro całego wymiaru sprawiedliwości ZZP i PP RP w pełni popiera słuszne postulaty NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
w zakresie dotyczącym konieczności podniesienia wynagrodzeń urzędników
i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych.

Do wiadomości:

Pan Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

Pan Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Pan Bogdan Święczkowski  – I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy