Zmiana rozporządzenia “widełkowego” urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury w toku

W zeszłym tygodniu zadaliśmy pytanie Ministerstwu Sprawiedliwości  dotyczące losów Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego w zakresie wysokości dolnych przedziałów stawek wynagrodzeń dla urzędników  i  innych pracowników sądów i prokuratury (zgodnie z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę w  2020 r.)  i podwyższenia górnej granicy ww. wynagrodzeń każdej z grup stanowisk –  zgodnie z postanowieniami  porozumienia płacowego z dnia 4 lipca 2019 r. zawartego między Ministrem Sprawiedliwości  –   Prokuratorem Generalnym a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek prokuratury. Jest to szczególnie ważne w obliczu prowadzenia uzgodnień ws. podziału środków na wynagrodzenia pracowników.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MS na powyższe pytanie oraz link do przedmiotowego projektu.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330400