Wyniki kontroli NIK w Centrum Zakupów dla Sądownictwa oraz w SA w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi w dniu 19.08.2014 wynikami kontroli, jaką Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2013 r. w Centrum Zakupów dla Sądownictwa oraz w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Organizacja związkowa zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o udzielenie informacji o działaniach podjętych w związku z wynikami kontroli NIK.
W załączeniu prezentujemy odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12.08.2014 oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 01.09.2014.

Poniżej przedstawiamy także najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli.

W 2013 r. NIK przeprowadziła kontrolę P/13/037 dotyczącą funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej. Celem głównym kontroli była ocena celowości utworzenia i funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej. Cele cząstkowe kontroli obejmowały ocenę: działalności instytucji gospodarki budżetowej, współpracy instytucji gospodarki budżetowej z organem założycielskim, w tym realizacji zadań na rzecz tego organu oraz realizacji przychodów i kosztów instytucji gospodarki budżetowej. Ww. kontrolą przeprowadzono m.in. w Centrum Zakupów dla Sądownictwa (CZdS) oraz w SA w Krakowie. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował w CZdS: organizację instytucji, efektywność jej działalności, gospodarowanie powierzonym majątkiem, współpracę z organem założycielskim, realizację przychodów i kosztów instytucji, a także zadania realizowane w ramach pełnionej funkcji centralnego zamawiającego. W SA w Krakowie: prawidłowość i celowość utworzenia CZdS, nadzór i kontrolę nad instytucją oraz współpracę z nią. W wyniku ww. kontroli w CZdS stwierdzono m.in., że:

  • w CZdS zostały określone ogólne zasady współpracy z organem założycielskim, gdzie w zawartej umowie określono m. in. zakres świadczonych usług oraz zasady ustalania należnego wynagrodzenia,
  • w jednostce poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 25 tys. zł w sposób niecelowy i niegospodarny, co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
  • w sprawozdaniu Rb-40 wykazano dane niezgodnie z ewidencją, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  • wystąpiły nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych polegające na dzieleniu zamówień na części, w wyniku czego nie zastosowano przepisów Pzp, prowadzeniu postępowań w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji poprzez skierowanie zapytań ofertowych głównie do powiązanych ze sobą personalnie podmiotów i dokonanie rozeznania cen i usług bazując na kontaktach z firmami, które zapytano o cenę oraz sugestiach ze strony organu założycielskiego w zakresie wyboru potencjalnych wykonawców, prowadzeniu postępowań bez rzetelnego rozeznania cenowego, bez zweryfikowania wiarygodności potencjalnych oferentów, skutkiem czego do konkursu ofert na wykonanie oprogramowania do zarządzania umowami dopuszczono m.in. firmę sprzedającą kompresory ciśnieniowe oraz zajmującą się obróbką metali i nakładaniem na nie powłok. NIK zwróciła również uwagę na to, że kierowanie zapytań cenowych, przy szacowaniu zamówienia, do podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w projektowanym postępowaniu przetargowym i ustalanie wartości szacunkowej zamówienia o dane przedstawione przez te podmioty może prowadzić do ich uprzywilejowania. Ponadto NIK zwróciła uwagę, iż w celu szacowania wartości zamówienia instytucja powinna kierować zapytania do podmiotów, które profesjonalnie zajmują się daną dziedziną i zapewniają rzetelną ocenę oferty.

Z uwagi na wyniki kontroli przeprowadzonej w CZdS wskazujące na nieefektywne funkcjonowanie instytucji w niektórych obszarach jej działalności przeprowadzono kontrolę w jej organie założycielskim, tj. Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Zakres kontroli objął celowość utworzenia instytucji gospodarki budżetowej, w tym sprawdzenie, czy przeprowadzono analizy ekonomiczne wskazujące na zdolność samofinansowania. NIK uznała za celowe utworzenie CZdS jako instytucji, której podstawowym celem działalności jest wsparcie Sądu w realizacji zadań z zakresu centralizacji zakupów dla sądownictwa oraz zarządzanie ośrodkami wczasowymi w Muszynie i Zakopanem. Uwagi NIK do sprawowanego nad CZdS nadzoru dotyczyły zaakceptowania sprawozdania finansowego i sprawozdania budżetowego RB-40 za ten sam okres (2012 r.), pomimo iż zaprezentowany w nich wynik finansowy różnił się o 400 tys. zł. W wystąpieniu skierowanym do Dyrektora SA w Krakowie Najwyższa Izba Kontroli sformułowała dwa wnioski w zakresie przeprowadzania rzetelnej analizy przedkładanych przez CZdS sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zwiększenia nadzoru nad działalnością CZdS.

Zapoznaj się z wynikami kontroli