Wynagrodzenia w Prokuraturze Krajowej – Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prokuratora Krajowego i utrzymującą ją w mocy decyzję Prokuratora Generalnego w zakresie odmowy udostępnienia nam informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej.
Sąd zasądził zwrot kosztów na naszą rzecz.

WYNAGRODZENIA W PROKURATURZE KRAJOWEJ

Zdaniem WSA skarga MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zasługiwała na uwzględnienie, a obie decyzje organów naruszyły obowiązujące przepisy prawa. Jak czytamy w uzasadnieniu, Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy dopuścili się istotnego naruszenia zasad praworządności określonych zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak i w Konstytucji.

Odmowa udostępnienia informacji o wynagrodzeniach zbudowana została na tym, że jest to informacja przetworzona, a my nie wykazaliśmy szczególnego interesu publicznego do jej otrzymania.

Sąd podzielił zdanie organów, że w realiach Prokuratury Krajowej ta informacja stanowi informację przetworzoną. MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury kwestionowała także i ten argument. Uważamy, że organ władzy publicznej, który wydatkuje środki publiczne i prowadzi politykę kadrowo-płacową – winien na każdym etapie dysponować tak oczywistymi informacjami. Niepokoi nas, że tak ważne organy dysponując znacznymi środkami finansowymi, nie są w stanie w prosty sposób zestawić informacji o tym, jakie wynagrodzenia wypłacają swoim pracownikom oraz w oparciu, o jaki rodzaj umów ich zatrudniają.

Zdaniem WSA Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy  nieprawidłowo uzasadnili jednak, że organizacja związkowa nie wykazała szczególnie istotnego interesu publicznego (społecznego) w uzyskaniu przedmiotowej informacji.

Sąd wskazał obu organom, że jesteśmy na mocy ustawy wyposażeni w realne uprawnienia, które pozwalają wykorzystać te informacje w takim celu. Zdaniem WSA organizacja związkowa – wbrew przekonaniom PG i PK – nie działa w imieniu wąskiej grupy zawodowej, lecz także w interesie publicznym o charakterze powszechnym. Jak czytamy – „organy obu instancji w ogóle pominęły rolę związków zawodowych w państwie. Tymczasem, warto podkreślić, że ochrona pracowników jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania gospodarki rynkowej, ponieważ realizujące ją związki zawodowe, wyrównują przewagę pracodawców nad przedsiębiorcami, niwelując w ten sposób konflikty społeczne. Związek zawodowy nie jest zatem tylko, jak sugerują organy obu instancji, wąską organizacją reprezentującą wyłącznie swoich członków, ale spełnia ważne funkcje społeczne. Działalność związków zawodowych ma bowiem wpływ na wiele grup społecznych”.

Zdaniem WSA przeprowadzona przez organy ocena była całkowicie arbitralna i nie poddawała się jakiejkolwiek weryfikacji, ani przez stronę skarżącą, ani też przez skład orzekający Sądu.

Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2020 r., II SA/Wa 1076/20.