Wyjaśnienie dot. postulatu 450 zł

Cztery organizacje związkowe działające w sądownictwie powszechnym i współorganizujące manifestację „Ostatki u premiera” w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami odnoszącymi się do postulatów dotyczących podwyżek wyjaśniają, co następuje:

Mające miejsce w grudniu 2018 roku protesty pracowników sądów i prokuratury nie przyniosły żadnych dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników. Wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury w 2019 r. (dla grup zawodowych urzędników, innych pracowników, asystentów sędziego, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów) w przeciętnej miesięcznej wysokości 200 zł brutto na etat był zagwarantowany znacznie wcześniej. Potwierdza to dokument Ministerstwa Sprawiedliwości z października 2018 roku pod tytułem „Objaśnienia do projektu budżetu części 15 – Sądy powszechne na 2019 rok”. Powyższy dokument wskazuje na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 5% w stosunku do roku 2018, co w przeciętnej miesięcznej wysokości stanowi wspomniane 200 zł brutto na etat. Dotyczy to również jednorazowych grudniowych nagród z Ministerstwa Sprawiedliwości, które były już wcześniej zagwarantowane (pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2018 r. wraz z załączonym listem do Pracowników Sądów Powszechnych). Porozumienie związków zawodowych i Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. dotyczyło jedynie zasad podziału już zagwarantowanej wcześniej pięcioprocentowej podwyżki w przeciętnej miesięcznej wysokości 200 zł brutto na etat (po równo dla każdego niezależnie od stanowiska i wynagrodzenia), jak i podziału nagród.

Jednym z postulatów Organizatorów manifestacji z dnia 5 marca 2019 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych jeszcze w 2019 r.  o kolejne 450 zł brutto na etat (łącznie 650 zł brutto na etat). Związane jest to z żądaniem wyrównania środków przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników sądów i prokuratury jeszcze w 2019 r. do wysokości podwyżki, którą w przeciętnej miesięcznej wysokości 650 zł brutto na etat w 2019 r. otrzymały służby mundurowe (policja, służba więzienna, służba celna). Zgłoszony postulat w zakresie podwyższenia wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratury dotyczy bieżącego roku i lat następnych, jeżeli nie zostanie wprowadzony od 2020 r. mnożnikowy system wynagradzania, który sam w sobie gwarantuje coroczne podwyżki dla pracowników (na wzór systemu wynagrodzeń sędziów). Wprowadzenie mnożnikowego systemu wynagradzania jest kolejnym postulatem zgłoszonym przez Organizatorów manifestacji w Warszawie.

Organizatorzy manifestacji są zainteresowani zabezpieczeniem interesów pracowników  w sferze finansowej na długie lata i uniezależnienie ich od sytuacji politycznej w kraju. Obydwa wskazane postulaty są nie tylko zasadne i mające swoją podstawę prawną (chociażby  w przepisach Konstytucji), ale i najbardziej realne do spełnienia w bieżącym roku. Są także bardziej korzystne dla pracowników i ich pozytywny efekt byłby długofalowy (na lata następne), a nie jednorazowy.

Związek Zawodowy Pracowników WSA z uwagi na odmienną specyfikę i systemową odrębność pracowników sądów administracyjnych swoje postulaty sformułował i złożył  w oddzielnym piśmie.

Manifestacja, która odbyła się w dniu 5 marca 2019 r. była zaplanowana przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa na okres wiosenny jeszcze jesienią roku ubiegłego, kiedy nie istniało porozumienie międzyzwiązkowe. Manifestacja jednak była otwarta dla każdej organizacji i każdy związek mógł się przyłączyć do tych działań. Do manifestacji przystąpiły i partycypowały w kosztach cztery inne organizacje związkowe: Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi oraz Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wszystkie wymienione Organizacje, podobnie jak MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa są nadal stronami porozumienia międzyzwiązkowego zawartego w dniu 17 stycznia 2019 r.

Wszystkie Związki prowadzą cały czas działania nie tylko wspólne, ale i niezależne, które jednak zmierzają w jednym i tym samym kierunku, tj. polepszenia sytuacji finansowej (i nie tylko) pracowników sądów i prokuratury.

Wyjaśnienie dot. postulatu ws. podwyżek
Objaśnienia do projektu budżetu części 15 – Sądy powszechne na 2019 rok
List Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.11.2018 r.