WNIOSKUJEMY DO PREMIERA O ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY

Katowice, dnia 26 marca 2021 r.

 

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze,

w związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń oraz wytycznych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o rekomendowanie Ministrowi Sprawiedliwości podjęcia pilnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników sądów polegających w szczególności na:

  • odwołaniu terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych do dnia 9 kwietnia br. (z wyłączeniem katalogu spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych);
  • procedowaniu w sprawach możliwych do rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym;
  • odwołaniu terminów badań z udziałem stron w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów;
  • czasowym zawieszeniu czynności wykonywanych przez kuratorów zawodowych w terenie oraz ograniczeniu bezpośrednich kontaktów z podopiecznymi do niezbędnych czynności;
  • czasowym zawieszeniu działalności ośrodków kuratorskich;
  • wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników: Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Czytelni akt, Punktów Obsługi KRK, kas, Biura Obsługi Ksiąg Wieczystych oraz KRS.

Jednocześnie organizacja związkowa zwraca się z wnioskiem o rozszerzenie grupy osób uprawnionych zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o dzieci pracowników sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Wniosek podyktowany jest brakiem możliwości wykonywania pracy zdalnej przez większość pracowników wymienionych instytucji.

Organizacja związkowa zdaje sobie sprawę, że sądy i prokuratury są jednymi z podstawowych filarów funkcjonowania Państwa i w związku z tym ich działanie może zostać jedynie częściowo ograniczone w wyjątkowych sytuacjach. W ocenie organizacji związkowej bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników sądów i prokuratury powinny być priorytetem z uwagi na zachowanie ciągłości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

    Z poważaniem,

Przewodnicząca KMOZ
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury