Wniosek do Prezesa TK w sprawie dotyczącej waloryzacji wynagrodzeń

Organizacja związkowa informuje, że Trybunał Konstytucyjny pod wspólną sygnaturą P 44/13 rozpoznaje pytania prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Rejonowego w Sandomierzu Wydział IV Pracy, które dotyczą waloryzacji wynagrodzenia za pracę pracowników sądowych (pytania prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Sandomierzu) oraz kuratorów sądowych (pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu).
Do chwili obecnej stanowisko w sprawie przedstawił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokurator Generalny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wniósł o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Prokurator Generalny stwierdził, że postępowanie w niniejszej sprawie podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność orzekania.
W dniu 10 grudnia 2014 roku organizacja związkowa zwróciła się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o rozważenie na podstawie § 29 ust. 2 oraz § 34 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego dopuszczenia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa do udziału i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE MOZ DO UDZIAŁU W SPRAWIE