WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ – WĄTPLIWOŚCI DO WYJAŚNIENIA

Poniżej znajdziecie pismo, które rozesłane zostało z Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów, a dotyczy waloryzacji wynagrodzeń.

Z przekazanego organizacji związkowej pisma Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 października br. – Znak: DB-III.311.137.2019 wynika, że zgodnie z interpretacją Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw określany jest w ustawie budżetowej, dotyczy wzrostu całego funduszu płac, nie zaś wzrostu wynagrodzenia konkretnego pracownika.

W przedmiotowej wykładni powołano się na przepis art. 14 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, który odsyła do przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń […]. Przedmiotowa interpretacja, przynajmniej w swojej treści, nie uwzględnia pozostałych przepisów tej ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, a średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może być różny dla poszczególnych grup pracowników.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, którzy nie są objęci mnożnikowych systemem wynagrodzeń stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku (za wyjątkiem grup określonych w ustawie, do których należą określeni w ustawie nauczyciele).

Powyższe zapisy ustawy nie zostały poruszone w przedmiotowym piśmie i budzą nasze wątpliwości, czy interpretacja Ministerstwa Finansów jest słuszna.

W związku z powyższym nasza organizacja związkowa podjęła działania w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

Pismo-MS.pdf